Ještě předtím byl v letech 1961–1964 a 1986–1991 ředitelem Naivního divadla Liberec a spoluzakladatelem festivalu profesionálních loutkových divadel Mateřinka (nultý ročník v roce 1972).

František Sokol se narodil 2. ledna 1931 v Domažlicích, absolvoval divadelní vědu na DAMU a doktorát (PhDr.) získal na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita) v roce 1967 absolvováním oboru Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize. Od roku 1961 byl ředitelem Severočeského loutkového divadla v Liberci (dnešní Naivní divadlo Liberec), v roce 1964 odešel na post ředitele loutkového divadla Radost v Brně, kde setrval do konce sezóny 1968/1969. Po celou dobu 60. let se loutkovému divadlu věnoval i jako pedagog na DAMU, lektor seminářů či porotce na různých loutkových festivalech. Je také autorem několika publikací (skripta Estetická výchova, antologie loutkového divadla aj.).

Po roce 1968 neprošel politickými prověrkami, takže od začátku 70. let působil v Naivním divadle Liberec jako řadový dramaturg. V roce 1972 se spolupodílel na založení (dnes mezinárodního) divadelního festivalu Mateřinka, který se zpočátku konal střídavě v Liberci a Českých Budějovicích, od roku 1991 je pak jeho domovem už jen Liberec.

V roce 1990 se František Sokol stal náměstkem primátora Liberce pro školství a kulturu a setrval na své pozici dvě volební období do roku 1998. Svým působením pozitivně ovlivňoval všeobecné kulturní dění, podílel se na formování a rozvoji loutkového divadla a estetiky v bývalém Československu a také na zavedení demokratické samosprávy v Liberci po roce 1989.