HODNOTÍ KSČM

Nebojte se, nezačnu tím, že bych jim dal pětku, respektuji fakt, že se současná vláda učí a snaží se napravit některé, objektivně existující, nedostatky po svých předchůdcích.

Prvním zklamáním bylo odmítání výsledků voleb při sestavování této vlády, kdy jsme nabízeli svých 10 mandátů pro zvýšení většinové jistoty, ale byli jsme odmítnuti. Pak narazila ve volbách zdůrazňovaná snaha po úsporách nákladů na provoz krajské reprezentace na neznalost zákonných norem. Z vyhlašované úspory 10 % ze všeho zbylo snížení všech ostatních položek rozpočtů o oněch 10 %, ale uvolněných zastupitelů máme zase 9 a příjmy jim zůstaly zachovány. Tolik proklamovaná transparentnost a poměrné zastoupení utrpěly další ránu při ustavování komisí Rady kraje, které už nerespektují princip poměrného zastoupení a budou dalšími orgány mimo vliv zastupitelstva.

Logicky se v prvních týdnech vlády zřetelně ukázaly veřejnosti problémy v těch rezortech, které čerpají z rozpočtu kraje nejvyšší finanční částky, a to je školství a především zdravotnictví. Ve školství je evidentní vysoký rozpor mezi kapacitami středních škol a skutečným množstvím žáků vycházejících ze základních škol. Přitom zaměstnavatelé již dlouhodobě postrádají odborníky připravené pro určité obory a volají po posílení školství učňovského. Tyto rozpory je třeba řešit daleko radikálněji, než pouze každý měsíc vzít na vědomí zprávu o vývoji nezaměstnanosti v kraji.

Nejvíce však dostalo zabrat zdravotnictví. Postojem Rady kraje bylo prozatím dosaženo pouze zastavení jakékoliv rekonstrukce objektu Nemocnice s poliklinikou v České Lípě v letošním roce. Plánovat totiž zahájení zateplení budov na zimní měsíce roku 2013 je nesmysl. Výstavba heliportu v Krajské nemocnici je též zpochybňována a je tragické, že to zpochybňuje laik. Považujeme totiž za nešťastné, že v čele rezortu zdravotnictví usedla Bc. Kocumová, která nemá ani manažerské a už vůbec ne odborné předpoklady pro výkon tak zodpovědné funkce. Oporou její práce se stalo pouze zpochybňování a napadání konstruktivních protinávrhů. Reprezentanti Starostů a Změny pro Liberecký kraj už si asi ani nepamatují své předvolební sliby, že se budou opírat v řízení kraje a jeho organizací jen o odborníky. I v Dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec je méně kvalifikovaných odborníků a více politiků, než v předchozím volebním období!

Objektivně je třeba konstatovat, že současná vláda zdědila po svých předchůdcích řadu problémů, které jejich předchůdci nestačili, nebo nechtěli řešit, za zmínku stojí nedoplacené příspěvky na veřejnou dopravu, které komplikují poskytování této služby v současných rozpočtech. Dalším problémem dopravy je značná nevyváženost oprav vozovek, kde je velká pozornost věnovaná likvidaci následků povodní, ale zároveň se zapomíná na to, že celkově je silniční síť vesměs ve velmi špatném stavu.

Z uvedených důvodů dávám vládě zatím známku dostatečnou (4) s tím, že přes nevyváženost poměru sil jsme pořád ochotni se podílet na zlepšení stavu v celém kraji ve všech rezortech.

František Pešek, předseda klubu zastupitelů KSČM

HODNOTÍ ČSSD

Sto dnů hájení je právě ta ideální lhůta, během které by se měli politici seznámit s funkcí, úřadem a vybrat si, který z kroků svých předchůdců přijmou za svůj, a který naopak zavrhnou. A já myslím, že už si můžeme udělat obrázek i u nás na Liberecku.

Zástupci Starostů pro Liberecký kraj a Změny pro Liberecký kraj se pustili, často velmi bezhlavě, do celé řady kroků. Mnohá rozhodnutí vedení kraje jsou přitom kontroverzní a velmi mírně řečeno nepříliš profesionální.

Vedení kraje tak například bez jakékoliv předchozí diskuse pokrátilo svým příspěvkovým organizacím finance o deset procent. Nutno dodat, že mezi ně patří hlavně celá řada zařízení a dalších subjektů, které pomáhají především těm nejpotřebnějším, kteří se ocitli ve velmi tíživé či složité životní situaci.

Před volbami horlivě „Starostové" i „Změna" slibovali voličům utahování opasků především u sebe. Na to už ale asi zapomněli. A co více, na únorovém zastupitelstvu zvýšili odměny zastupitelům, kteří sedí v krajských komisích a výborech, o více jak polovinu.

Nepříliš přesvědčivé je i nové vedení libereckého zdravotnictví pod taktovkou Zuzany Kocumové (ZLk), jejíž řízení tohoto stěžejního resortu je zatím spíš důkazem neznalosti problematiky a zbrklých rozhodnutí, připomínající rčení „vylijme z vaničky i dítě".

Samostatnou kapitolou je pak Jan Korytář, který se před volbami chlubil, jak by vše udělal jinak, jak by hospodárně vedl kraj, zarazil by tzv. krajské kmotry atd. Právě onoho „bojovníka proti korupci", který nastolí nové pořádky, totiž není skoro nikde vidět. Nezapomněl však promptně zařídit dotaci pro Čmeláka ve výši 3,5 milionu korun.

Domnívám se, že si současné vedení kraje již začalo uvědomovat, že něco budovat je složitější, než všechno kritizovat. A tak uvidíme co přinese dalších sto dní…

Lenka Kadlecová, Předsedkyně klubu zastupitelů ČSSD

HODNOTÍ ODS

Jako úspěch současné koalice lze považovat jednotu při zvolení rady kraje. Tím „řada" úspěchů končí.

Jako hlavní neúspěchy považuji nejednotnost koalice při hlasování o důležitých bodech.

Zejména nedodržení programu a předvolebních slibů. Hlasování Změny pro Liberecký kraj s částí Starostů pro Liberecký kraj a s komunisty pro zvýšení odměn zastupitelů a nové odměňování členů a předsedů komisí.

„Koalice" dále oproti svým předchozím slibům rozšířila počet osob, které z kraje pobírají odměny. Jedná se nově o vyplácení členů a předsedů komisí. Zřejmě je potřeba zaplatit z kraje spoustu „kamarádů". Obdobně se nově budou vyplácet odměny členům dozorčích rad i u společností kraje, které dosud žádné odměny nevyplácely.

Zcela náhodou budou předsedové šesti (!) nových komisí zástupci koalice (dva ze „Změny" a čtyři ze „Starostů").

Jako odborníci jsou do výborů zastupitelstva jmenováni zástupci „Změny"…

Nejisté je prozatím naplnění grantových fondů, vzniká nový supergrantový program, který je v podstatě náhradou tolik „Starosty" kritizovaného grantového programu G99. Bohužel se s vaničkou „pseudo rušení" G99 zrušily i další prospěšné grantové programy. Pravidla pro program byla vytvářena narychlo a zastupitelům předkládána „na stůl", z čehož pramení neúcta k opozičním zastupitelům. Grantové programy budou známy až v dubnu, což již může být omezující pro příjemce.

Dosud se nepodařilo vést jednání zastupitelstev zcela v souladu s jednacím řádem. Došlo k zásadnímu prodloužení doby jednání zastupitelstev.

Úsměvné je posunutí začátku zastupitelstva kraje z důvodu účasti hejtmana na sportovní akci, namísto toho, aby pověřil vedením zastupitelstva jiného radního. Zřejmě se nedbá na to, že ne všichni zastupitelé bydlí poblíž Liberce. Celková známka je 4+. Zatím to není na propadnutí…

Vladimír Richter, člen Zastupitelstva Libereckého kraje za ODS