Soustředí se též na projekty související se zadržováním vody v krajině tak, aby v době přívalových dešťů dokázala vodu zadržet a naopak v době sucha ji mohla postupně uvolňovat. Důraz klade i na zvyšování biodiverzity v krajině, ekologickou výchovu dětí nebo výzkumné, vzdělávací a osvětové aktivity. „V závěru roku mi dovolte poděkovat všem našim dárcům a rádi bychom představili 4 hlavní projekty, na kterých jsme se podíleli,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny – v rámci projektu bylo Jizersko-ještědským horským spolkem vysázeno v samém srdci Jizerských hor přes 4,3 tisíce geneticky původních sazenic stromů a vybudováno 20 přehrážek pro obnovu unikátních rašelinišť, která jsou v současné době ohrožena vysycháním. Projekt pomáhá jedinečným podmáčeným smrčinám a jeho cílem je vrátit lesům Jizerských hor jejich přirozenou a zdravou podobu. Zároveň pomáháme se zadržováním vody v místních cenných rašeliništích. „V příštím roce bude akce pokračovat výsadbou dalších 9,7 tisíce sazenic stromů a budováním dalších 40 přehrážek v dříve necitlivě vyhloubených melioračních příkopech,“ vysvětluje Petrovský.

Záchrana Sedmihorských mokřadů – cílem je vrátit cennému území jeho přirozenou přírodní funkci zadržovaní vody v krajině. Lokalita také slouží jako biotop řady vzácných rostlin i živočichů včetně unikátního hnízdiště ptáků (například ohroženého jeřába popelavého). Letos se Vojtěchu Šťastnému z Českého svazu ochránců přírody a Společností pro Jizerské hory povedlo vyjednat se všemi 23 vlastníky pozemků souhlas s realizací projektu a byla vytvořena projektová dokumentace na obnovu místních mokřadů. „Věřím, že projekt dotáhneme do úspěšného konce, kdy dojde k zahrazení melioračních příkopů a vznikne tu soustava tůní,“ objasňuje Petrovský.

Zvýšení stability lesních porostů na Liberecku – v rámci projektu již 5 let nadace úspěšně posiluje s odborným lesním hospodářem Janem Dudou druhovou rozmanitost místních lesů, která je nezbytná pro jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Dalším a velmi významným efektem takovýchto lesů je i lepší zadržování vody v krajině. „V roce 2019 jsme vynaložili přes 486 tisíc korun, díky kterým bylo vysázeno přes 22 tisíc sazenic jedlí, buků, dubů a modřínů. V příštím roce budeme pokračovat v dalších výsadbách přirozenějších, zdravějších a stabilnějších lesů,“ představuje plány na příští rok Petrovský

Ekologická výchova dětí v Libereckém kraji – v rámci tohoto grantového programu podporuje nadace nejmladší generaci při snaze ji vést k udržitelnému a kladnému vztahu k přírodě a krajině, kde žijí. Zaměřuje se převážně na projekty, které děti realizují venku v přírodě. Tam mohou své teoretické znalosti nabyté ve školních lavicích, uplatnit v praxi. „Letos jsme přispěli na 12 projektů částkou více jak 151 tisíc korun a budeme v tom pokračovat i nadále,“ doplnil Petrovský.

„Čeká nás ještě hodně práce, ale jsme přesvědčeni, že to má smysl. Budeme pokračovat jak ve výsadbách druhově rozmanitých lesů, tak i s opatřeními na zadržování vody v krajině či ekologické výchově dětí. Věřím, že jsme všem našim dárcům i veřejnosti prokázali účelnost využití všech darů a budu velmi vděčen, pokud se na podporu řady firem i jednotlivců budeme moci spolehnout i v příštím roce,“ uzavírá Petrovský.