Jak připomněl Jakub Sucharda, tiskový mluvčí libereckých hasičů, je ze zákona zakázáno vypalování porostů. Porušení tohoto zákazu je možné trestat pokutou do 25 tisíc korun u fyzických osob a u právnických až do 500 tisíc korun. Také spalování jiného než biologického odpadu je přísně zakázáno. "Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I pro tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení," dodal Sucharda.

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikatelé a firmy. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK).

Hasicí přístroje.
Hasicí přístroj je dobrý pomocník. Poradíme vám, který použít

Pálení lze nahlásit z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je k dispozici na domovské stránce webu libereckých hasičů ZDE. Stejný formulář lze využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě, že pálení není možné nahlásit přes formulář na webu, mohou lidé využít telefonní číslo 950 471 100.

Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:
datum a místo pálení
jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
dobu, po kterou bude pálení probíhat
spalovaný materiál
způsob zabezpečení místa
Zdroj: HZS Libereckého kraje

"Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK," dodal Sucharda.

I pro práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.).
Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).
Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.
Zdroj: HZS Libereckého kraje

"Všechny zmíněné informace se týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou," uzavřel Sucharda.