"Společnost Brex předala dokončené dílo 19. srpna 2019, přičemž původně sjednaný termín byl 15. června 2019. Zpoždění tak činilo celých 65 dní. Ve smlouvě o dílo byla pro tento případ sjednána smluvní pokuta ve výši 0,2% z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Spolu se smluvní pokutou ve výši 39 000 Kč účtovanou z důvodu neodstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, vyšplhala celková částka, kterou měl dodavatel městu uhradit na 9 663 736, 98 korun," popsala mluvčí Chrastavy Věra Baumgartnerová.

Soud pak navrhl smírčí řešení. Zastupitelstvo města schválilo na zářijovém zasedání tři alternativy pro uzavření soudního smíru. Uhrazení částky 4 831 868 Kč v pěti ročních splátkách, uhrazení částky ve výši 4 200 000 Kč ve třech ročních splátkách nebo uhrazení částky 4 000 000 Kč neprodleně v jedné splátce. Společnost Brex se rozhodla pro první variantu.

Na konci října soud pravomocně rozhodl o schválení smíru, přičemž konečná dohoda zní, že společnost Brex uhradí Městu Chrastava částku 4 831 868 korun v pěti ročních splátkách. První splátka musí být zaplacena do tří dnů od nabytí právní moci usnesení.