Jak snížit nehodovost a zvýšit bezpečnost účastníků silničního provozu navrhl v nové programové dopravní politice pro léta 2009 – 2012 Martin Sepp, náměstek hejtmana pro resort dopravy Libereckého kraje.

Pane náměstku, proč Liberecký kraj podporuje v takovéto šíři Besip, když existuje národní program Besipu, a jaké jsou hlavní priority v problematice bezpečnosti silničního provozu v našem kraji?
Liberecký kraj má vlastní krajský program BESIPu a vlastní tým, který realizuje schválenou koncepci a navazující roční plán. Tyto dokumenty vychází z národní strategie. Rozhodně nedublujeme činnost ministerstva. V některých oblastech je nutné však aktivity rozvinout a zavést je více do regionu. To je úkol i krajů, které mají povinnosti v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu dané dokonce zákonem. Vycházím mimo jiné i z vlastní zkušenosti, kdy moje děti toho v minulosti o bezpečnosti na komunikacích moc ze školy nevěděly a měl jsem pocit, že je potřeba v tomto směru něco aktivně dělat. Naše aktivity krajského BESIPu v této oblasti doplňují dopravní výchovu Ministerstva dopravy. Není tajemstvím, že dopravní výchova v režii ministerstva není optimální a myslím, že je úkolem krajů ji podpořit nadstavbovými programy. Kraje znají svá území, jsou v každodenním styku se školami a mohou více a lépe oslovit cílové publikum. U dětí jako u nejzranitelnější skupiny účastníků silničního provozu je to pro nás jasná povinnost. Rádi bychom, aby dopravní výchova samozřejmě začínala už v rodinách, proto například naše „dny pro rodiče a děti“ na dopravních hřištích, kde se tuto myšlenku snažíme šířit. Realizujeme hodně projektů i pro školní skupiny a náš tým se přidává k celé řadě společenských akcí. Cílem je samozřejmě oslovit zábavnou formou co nejvíce dětí a vpravit jim minimálně to podstatné pro bezpečný pohyb v dopravním prostředí. Dopravní výchova a její podpora je samozřejmě jenom zlomek naší práce. Velké starosti při pohledu na statistiky nám dělá alkohol za volantem, nepřiměřená rychlost, ale také cyklisté, kde sledujeme nemalý nárůst následků dopravních nehod. Pro tyto oblasti a skupiny účastníků máme v realizaci též řadu projektů.

Jakým způsobem se tedy zaměřujete na účastníky silničního provozu s nepřiměřenou rychlostí či alkoholem za volantem, kteří způsobují stále nejvíce smrtelných dopravních nehod?
V dnešní době, kdy jsme přehlceni různými akčními filmy, kde vidíme umírat lidi, je velmi důležité umět lidi oslovit a předat jim ty správné informace a poučit je o riziku, které je všudypřítomné. Člověk je čím dál tím více imunní na drsné záběry všeho druhu. My se vydáváme spíše cestou komunikace s lidmi. V tomto ohledu je pro nás stěžejní spolupráce s policií, se kterou realizujeme společné dopravně bezpečnostní akce. Příkladem jsou kontroly motocyklistů, při kterých se je společně s policií snažíme oslovit i jiným způsobem než pokutou za nedodržení předpisů. Naše kampaň proti alkoholu za volantem, kterou v tuto chvíli připravujeme, bude postavená na rozhovorech s lidmi, které upozorníme na nebezpečí alkoholu v souvislosti s řízením vozidel. Nepřiměřená rychlost je, jak správně říkáte, největším zabijákem na našich silnicích. Následky na zdraví bývají velmi vážné. Při pohledu do čísel je zřejmé, že se nám nehody s těmi nejvážnějšími následky stávají ve většině případů na silnicích III. tříd. Ty se stanou terčem naší pozornosti společně s policií. V oblasti nepřiměřená rychlost máme připraveny pro letošek dále dva významné projekty. Jedním z nich jsou kurzy bezpečné jízdy pro začínající řidiče, kde bude nepřiměřená rychlost prioritním tématem a dále jsme objednali velmi poutavé a zajímavé představení pro středoškoláky The Action, které proběhne v Liberci a České Lípě.

Byl letošní týden bezpečnosti něčím výjimečným?
V Týdnech bezpečnosti se vždy věnujeme konkrétnímu tématu. Ten letošní první, který proběhl na konci dubna, byl výjimečný už tím, že jsme se věnovali výhradně dopravní výchově dětí na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji. Letos měl poprvé Týden bezpečnosti také mezinárodní charakter. Spojili jsme se s polským partnerem Wojwodski osrodek ruchu drogovego – WORD, se kterým jsme celý týden připravili a realizovali. Díky podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa se podařilo připravit zajímavý program a zajímavé výstupy. Příhraniční spolupráce se pro letošní rok stala významnou. Mimo zmíněný česko-polský projekt máme podány další dva projekty, tentokráte v rámci česko-saské spolupráce. V tuto chvíli čekáme na rozhodnutí kompetentních orgánů. Věříme, že naše projekty budou podpořeny a budeme moci spustit jejich realizaci.

Lze vyčíslit o kolik procent se liší v nehodovosti rok 2008 a rok 2009?
Ano to lze. V případě následků dopravních nehod však podle mě nejsou procenta vhodným ukazatelem. Každý zmařený život při dopravní nehodě je tragickou událostí. V roce 2009 jsme zaznamenali pokles ve všech významných ukazatelích. Meziročně klesl počet usmrcených na silnicích v Libereckém kraji o 12 osob na celkových 25. Významně klesl počet těžkých zranění o 37 na celkových 145. Tento trend je pro nás na jednu stranu pozitivní na druhou stranu naše snaha směřuje stále k tomu, aby smrtelné dopravní nehody zmizely z našich silnic. Pětadvacet obětí je pro mě osobně stále velmi smutná zpráva. Na výsledku loňského roku máme myslím svou zásluhu, realizovali jsme řadu kampaní, oslovili řadu lidí, proškolili jsme spoustu dětí. V tomto nebudeme polevovat, dál budeme hledat vhodná opatření k většímu bezpečí na silnicích.

Jaká významná bezpečnostní akce je plánována na další období?
Samozřejmě kromě akcích s Policií ČR, které nebudeme termínově prozrazovat, nás čeká například zajímavý zářijový týden bezpečnosti, ve kterém se budeme věnovat tématu „ohleduplnost v silničním provozu“. Chceme, aby si každý uvědomil, že ostatní účastníci jsou lidé, kteří mají svůj život, svou budoucnost, svou rodinu. Nechceme, aby naše silnice byly bitevním polem o rychlejší přesun z místa na místo, nebo závodní dráhou. V průběhu roku 2010 se realizuje celkem 25 projektů, které mají za cíl snížit počet nehod a zejména následků těchto nehod. Naše agenda BESIPu je významně posilována a projekty, které chrání lidské životy musí být realizovány.

Nepřemýšlel jste , že peníze, které vynakládáte na BESIP, byste mohl použít třeba do oprav silnic?
Tuto otázku slýchávám často a je na ni celkem jednoduchá odpověď. Podívejme se opět na statistiky dopravních nehod. Kolem 90 procent všech dopravních nehod jsou způsobeny lidským činitelem, tedy rozhodnutím, že pojedeme rychle, budeme předjíždět tam, kde nemáme, špatně se rozhlédneme a nedáme přednost, nebo v neposlední řadě nevezme si při jízdě na kole helmu. Ostatní příčiny – stav vozovky nebo technický stav vozidla – zahrnují těch ostatních 10 procent. Je zřejmé, že kvalitní silnice jsou zapotřebí, a když mluvíme o BESIPu, tak samozřejmě myslím i technický stav vozovek a jeho další součásti, jako jsou právě retardéry či zpomalovací semafory. Podíl lidského činitele na agendě BESIPu je významný, přesto položka v rozpočtu mu věnovaná je zlomkem celkového objemu, který věnujeme bezpečnosti silničního provozu jako celku. Osobně cítím povinnost se věnovat a pokračovat i nadále ve všech projektech týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a i kdyby tyto prostředky zachránily jeden jediný lidský život, a to třeba tím, že dítě si na našich akcích zapamatuje, jak se má správně rozhlédnout při přecházení vozovky, tak jsou to dobře vynaložené prostředky. Veškeré naše úsilí v oblasti BESIPu je běh na dlouhou trať, počínaje již zmíněnou dopravní výchovou a konče stavebními úpravami nebezpečných úseků a výstavbou bezpečných cyklostezek. Je to týmová práce, která si zaslouží poděkování všem, kteří přispívají svým dílem, jako je Krajské ředitelství PČR v Liberci, Červený kříž a řada dalších partnerů, kteří nám pomáhají.