Žáci a studenti absolvovali velkou část školní „docházky“ dálkovou formou. Nejčastěji přes počítač a internet, nebo plnili úkoly doručené v klasické papírové podobě. V každém případě je nyní poměrně problematické činnost a znalosti dětí hodnotit známkami.

Ministerstvo školství proto doporučilo, aby školy přistoupily spíše ke slovnímu hodnocení. Některé tak učiní, třeba úplně poprvé, někde ho používají běžně. „Je s tím hodně práce pro učitele, jedna třída zabere mnoho hodin. Rodiče to ale oceňují, protože se přesně dozvědí, jak na tom jejich děti jsou,“ vysvětlila Ivana Kopřivová, ředitelka ZŠ Molekula v Chlumci na Ústecku. Tam dětem dávají slovní hodnocení po celou dobu existence školy.

Liberecká zoo shání fotky zeber
Navštěvujete rádi Libereckou zoo? Zahrada shání archivní fotky svých zeber

Pro řadu rodičů, kteří vyrostli na známkách, může být slovní hodnocení nepřehledné a neumí si ho správně zařadit do škály znalostí tak, jak je znají oni.

Podívejte se na přehled možných formulací
podle Národního pedagogického institutu ČR

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami

1 (výborný) - ovládá bezpečně
2 (chvalitebný) - ovládá
3 (dobrý) - v podstatě ovládá
4 (dostatečný) - ovládá se značnými mezerami
5 (nedostatečný) - neovládá

Úroveň myšlení

1 (výborný) - pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
2 (chvalitebný) - uvažuje celkem samostatně
3 (dobrý) - menší samostatnost v myšlení
4 (dostatečný) - nesamostatné myšlení
5 (nedostatečný) - odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování

1 (výborný) - výstižné a poměrně přesné
2 (chvalitebný) - celkem výstižné
3 (dobrý) - myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 (dostatečný) - myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
5 (nedostatečný) - i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští

1 (výborný) - užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou
2 (chvalitebný) - dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb
3 (dobrý) - řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby
4 (dostatečný) - dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 (nedostatečný) - praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení

1 (výborný) - aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 (chvalitebný) - učí se svědomitě
3 (dobrý) - k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 (dostatečný) - malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
5 (nedostatečný) - pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR - www.npi.cz

Národní pedagogický institut ČR
(zkratka NPI ČR)
je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která se zaměřuje na další vzdělávání žáků, studentů a pedagogických pracovníků.
Organizace vznikla 1. ledna 2020 sloučením Národního institutu pro další vzdělávání a Národního ústavu pro vzdělávání. Převzala od svých předchůdců mnoho projektů, například projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů nebo projekt pro nadané středoškoláky Talnet.
Zdroj: Wikipedia.org