Stavba je koordinována s městem Chrastava, které plánuje provést obnovu povrchů, a dále se společností ČEZ, která provede rekonstrukci svých zařízení.

V ulici Na Hůrce se nachází vodovod z PVC, který pochází z roku 1980. Potrubí je z nekvalitního materiálu, netěsné a poruchové. Na druhé straně komunikace je přívodní řad z litiny z roku 1994, který je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Kanalizaci tvoří potrubí z různého materiálu, je zde úsek z kameniny i PVC. Kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav: popraskané trouby, špatně napojené přípojky, chybějí části stěn, dochází k nátoku balastních vod.

I proto rozhodla SVS, v koordinaci s dalšími investory, o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 366,40 metrů a kanalizace v celkové délce 349,70 metrů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny, zároveň dojde k výměně revizní šachty za betonové prefabrikáty. Do rekonstruované stoky budou přepojeny splaškové přípojky a ostatní vody budou odváděny novou dešťovou kanalizací, která zde bude v rámci souvisejících staveb v před rekonstrukcí silnice vybudována. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu. Stávající vodovodní přípojky a propoje budou při rekonstrukci zachovány, budou přepojeny na nové potrubí. Součástí stavby je propoj na stávající potrubí v ulici Tovární. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude prováděna v maximální míře v souběhu, ve společném výkopu.

Investorem stavby je SVS. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz