Evropský den obětí trestných činů byl vyhlášen 
v souvislosti s podpisem Charty práv obětí ve Velké Británii dne 22. 2. 1990 a má pomoci zvýšit obecné povědomí o této problematice včetně možné pomoci a podpoře obětí.

Slovní spojení „oběť trestného činu" představuje pojem, který do nedávna naše legislativa neznala. „Toto spojení definuje až zákon o obětech trestných činů, který nabyl účinnosti v dubnu roku 2013. Podle tohoto zákona každou osobu, která se cítí být obětí trestného činu, je třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen," uvedla Pavla Radová z Probační a mediační služby. Zmíněný zákon přináší nejen jasnou definici, kdo je obětí trestného činu a jaká má tato oběť práva, ale rozšiřuje také možnosti poskytování služeb této cílové skupině, resp. jejich financování. Advokáti a poskytovatelé služeb obětem trestných činů se mohou zapsat do registru poskytovatelů pomoci této cílové skupině. Automaticky jsou zde zapsána také všechna střediska Probační a mediační služby. Jediný poskytovatel služeb, který pokrývá celé území ČR, je právě Probační a mediační služba. Právní informace jsou poskytovány celkem na 78 pracovištích této státní instituce.

V Liberci, České Lípě a Jablonci nad Nisou je navíc realizován specializovaný projekt „Proč zrovna já?", v rámci nějž mohou oběti získat zdarma kvalifikovanou pomoc prostřednictvím poradenství a doprovázení. Projekt „Proč zrovna já?" je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. Za dobu fungování projektu bylo poradnami pro oběti trestných činů v ČR poskytnuto na osm tisíc konzultací obětem násilných, majetkových i jiných trestných činů. Jen v Libereckém kraji službu využilo na dvě stě klientů. Někteří z nich se na specializované poradny obrátili opakovaně nebo službu využívají dlouhodobě. Nejednalo se však jen o poskytnutí praktických informací z průběhu trestního řízení či náhrady škody, ale byl zde též nezbytný prostor pro sdílení pocitů a obav, které oběti mohou pociťovat.