Transplantace krvetvorných buněk od zdravého nepříbuzného dárce je často poslední nadějí pro pacienty s leukémií, které jiným způsobem vyléčit nelze. Aby mohli tuto naději získat, je zapotřebí budovat registry dárců. Shoda mezi dárcem a příjemcem je totiž mnohanásobně nižší, než při darování krve. Jak vysoká je pravděpodobnost nalezení dárce a jak darovat kostní dřeň to jsou otázky provedoucí lékařku Dárcovského centra transfúzního oddělení Krajské nemocnice v Liberci MUDr. Barboru Müllerovou.

Jaká je tedy vlastně pravděpodobnost shody dárce a příjemce?

Na tuto otázku nelze obecně odpovědět. Shoda mezi dárcem a příjemcem je velmi důležitý faktor ovlivňující úspěšnost transplantace. Pro pacienty, kteří mají tzv. běžné tkáňové znaky, které se v naší populaci vyskytují ve větší míře, se nalezne dárce snáze než pro pacienty, kteří mají vzácnější kombinace tkáňových znaků. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby registr dárců kostní dřeně byl co nejbohatší, aby v něm bylo co nejvíce dárců, protože pak se zvyšuje šance na nalezení vhodného dárce pro všechny pacienty, kteří potřebují transplantaci.

Jak se tedy postupuje při vyhledávání vhodných dárců?

Přísně individuálně. Například platí, že u některých pacientů se zhoubným onemocněním krvetvorby je mírná neshoda mezi dárcem a příjemcem méně riziková než u jiných. Důvodem je působení transplantované kostní dřeně proti nádoru, které naopak zlepšuje šance pacienta na vyléčení. Velmi důležitou okolností je čas. Vždy je nutné stanovit, co je pro pacienta nejlepší, zda je potřeba nalézt dokonale shodného dárce v přiměřeném čase, či nalézt dárce co nejdříve, např. u nebezpečných, rychle probíhajících onemocnění.

Kolik lidí se už stalo při tak malé pravděpodobnosti shody dárcem kostní dřeně?

Předběžné vyšetření v rámci vyhledávání dárce podstoupilo v našem centru dosud celkem 17 dárců, z čehož kostní dřeň darovalo 6, tedy zhruba třetina dárců, kteří byli osloveni a vyšetřeni.

Jak vlastně celý proces ve vašem centru probíhá, co prodárce obnáší?

Pro vstup do registru je zapotřebí vyplnit přihlášku, jejíž součástí je dotazník o zdravotním stavu, dále následuje odběr vzorku krve. Dárci je přidělen unikátní kód, pod kterým jsou informace o jeho tkáňových znacích uloženy v databázi.

Předběžné vyšetření v rámci vyhledávání dárce pro pacienty z ČR nebo ze zahraničí podstoupilo v našem centru dosud celkem 17 dárců, z čehož kostní dřeň darovalo 6 lidí.Jak dlouho je člověk v této databázi?

Dárce může být v registru mnoho let, aniž by byl kontaktován, ale může být osloven i vícekrát. Pokud je dárce vybrán a s dalším vyšetřením a případným darováním kostní dřeně souhlasí, pak mu detailně vysvětlíme, co odběr kostní dřeně obnáší a následuje odběr několika zkumavek krve. Část vzorků se odesílá k vyšetření tkáňových znaků do transplantačního centra, kde bude pacient transplantován. Druhá část vzorků se použije k vyšetření krevní skupiny dárce a k vyšetření přítomnosti infekcí, které by mohly být transplantací přeneseny na pacienta a mohly ho ohrozit (vyšetření HIV, žloutenky typu B a C, cytomegalovirové infekce). Po takovémto vyšetření následuje tříměsíční lhůta, kdy může být dárce kontaktován a požádán, aby daroval kostní dřeň. Kostní dřeň se odebírá až těsně před samotnou transplantací.

Jak velká je pravděpodobnost, že bude kontaktován?

To záleží na konkrétní situaci, zejména na tom, kolik potenciálně vhodných dárců pro určitého pacienta bylo v registru dárců kostní dřeně nalezeno, jaké konkrétně mají tkáňové znaky, jaký je jejich věk, pohlaví, zdravotní stav, jaký způsob odběru preferují, atd. Faktorů, které se promítají do rozhodování, který dárce je pro pacienta nejvhodnější, je celá řada. Bývají osloveny i zahraniční registry dárců kostní dřeně v případě, že v našem národním registru se nenajde žádný vhodný.

Kde se provádí vlastní odběr? V liberecké nemocnici? V čem spočívá?

Vlastní odběr kostní dřeně se provádí ve Fakultní nemocnici Plzeň v Odběrovém centru ČNRDD, které těchto odběrů provádí řadu a má s nimi bohaté zkušenosti. Důvodem je zajištění co největší bezpečnosti dárce, který tak přichází k odběru na pracoviště.

A jak tedy probíhá?

Jsou dva možné typy odběrů: odběr kostní dřeně a odběr periferních krvetvorných buněk. Odběr kostní dřeně probíhá v narkóze. V poloze na břiše je dárci ze zadní části kyčelní kosti odebrán asi litr kostní krve, která obsahuje krvetvorné buňky, celkem odběr trvá cca 45 minut.

Odběr periferních krvetvorných buněk se provádí vsedě či vleže na přístroji krevním separátoru, kdy se odebírá krev, ze které přístroj odděluje krvetvorné buňky, zbylá krev se pak zpět vrací dárci. Obdobnými přístroji se na transfuzních odděleních odebírá krevní plazma, krevní destičky či červené krvinky. Narozdíl od běžného darování tento odběr trvá asi 4 hodiny.

Dárce má možnost sám si určit, jakým způsobem chce kostní dřeň darovat. Pokud není rozhodnut, pak se zvolí ten způsob, který je pro konkrétního pacienta vhodnější.

Promítla se v počtu registrovaných dárců akce, kterou loni na podporu nemocné spolužačky vyhlásila Technická univerzita?

Ano, zaznamenali jsme zvýšený zájem studentů z TUL o vstup do registru, což vítáme, neboť se tím zvyšuje šance pro každého pacienta, že právě pro něj bude vhodný dárce nalezen.

Spoluautor: Tereza Chaloupková