Konkrétně by dotace měla pomoci například osobám se zdravotním postižením, dětem a mládeži, nebo třeba obětem trestné činnosti a domácího násilí. „Mezi podporované cílové skupiny budou patřit také etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby pečující o osobu blízkou i osoby ohrožené závislostmi a závislé,“ vyjmenoval krajský radní Pavel Petráček.

Ministerstvo přiděluje Libereckému kraji dotaci na projekt Služby sociální prevence, který rada kraje odsouhlasila již v roce 2007. Celých pětaosmdesát procent z částky, která činí něco přes 225 milionů korun, zajistí sociální fond Evropské unie. Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných druhů služeb sociální prevence a jejich dostupnost osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo tím pouze ohrožené. „Cílem poskytování těchto služeb je pomoci lidem plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Především nám jde o to, aby se tyto skupiny úspěšně vrátily na trh práce a udržely se na něm,“ doplnil Petráček.

Části dotace by měly putovat například do intervenčních center, azylových domů nebo takzvaných domů na půl cesty. „Projekt se zaměřuje také na podporu samostatného bydlení, na nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež s důrazem na osoby ve věku patnáct až šestadvacet let, na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitaci a ranou péči,“ informoval tiskový mluvčí krajského úřadu Libereckého kraje Jiří Langer.

V rámci projektu budou vyhlášena výběrová řízení na provozování služeb sociální prevence jak již stávajících, tak i nově vznikajících služeb a případně na další dodavatele služeb. Tyto služby sociální prevence budou mít zajištěno pravidelné financování po dobu tří let a tří měsíců. Vzniklý systém bude podle představitelů Libereckého kraje pružnější a efektivnější a bude reagovat na potřeby kraje.