Vítězem on-line hlasování se letos stal a Cenu sympatie získal projekt Revitalizace Sedmihorských mokřadů na Turnovsku. V soutěži ho veřejnost podpořila 1324 hlasy.

Vojtěcha Šťastného z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Bukovina zajímalo území Sedmihorských mokřadů a místní ptačí společenstva už od doby, kdy ještě chodil na základní školu. Postupem času si tento mladý ornitolog uvědomil, že území je jistým způsobem narušené pozůstatky socialistického hospodaření a potřebuje pomoc člověka. Posbíral v sobě veškerou trpělivost, cílevědomost, zápal a nadšení pro věc, spolu s dalšími lidmi založil Pozemkový spolek Sedmihorské mokřady a navázal spolupráci se Společností pro Jizerské hory.

Společně získali desítky souhlasů vlastníků pozemků, přesvědčili zatvrzelé úředníky a zasadili se o to, aby došlo k odstranění husté sítě odvodňovacích kanálů, vybudování soustavy 14 tůní, a území se tak vrátila schopnost zadržovat vodu. Podzemní voda v nivě toku Libuňky po revitalizaci vystoupala do své přirozené výšky, retenční kapacita území se zvýšila o více než 26 500 m³ a místo osídlily vzácné druhy obojživelníků i ptáků.

„Mokřady v neobvykle velké rozloze 25 ha jsou revitalizovány místním pozemkovým spolkem, tedy dobrovolníky. V minulosti nevhodně odvodněná lokalita je znovu cenným mokřadem, který dává okolní krajině vláhu, a tak snižuje její teplotu. Navíc je významným refugiem mnoha druhů včetně ptáků,“ upřesnil odborná garant soutěže Michael Hošek.

Soustava 14 tůní ochladí krajinu

Projekt přímo ovlivnil vodní režim 6 ha nivy, další plochy pak nepřímo. Revitalizovaný mokřad pozitivně působí na řadu klimatických rizik – plní významnou funkci při řešení přívalových srážek a povodní střídaných dlouhodobým suchem. Přerušení sítě drenáží totiž zamezuje soustředěnému odtoku vody z území. Díky přirozenému odparu mokřad ochlazuje své okolí v horkých dnech, a tím se krajina nepřehřívá. Realizace tůní navíc výrazně posílila biodiverzitu lokality. Kromě uvedeného měl projekt také velký vzdělávací význam, protože uvedl do praxe bakalářský projekt Vojtěcha Šťastného.

Ten během studia zpracoval návrh revitalizačního projektu, který posloužil jako základ pro celou přípravu projektu. Po zvládnutí složité majetkoprávní situace bylo možné komplexně přerušit hustou síť drenáží a vybudovat plánovanou soustavu 14 tůní.

Kromě uvedeného projekt přinesl do lokality nová zimoviště pro obojživelníky a další biotopy pro různé druhy živočichů. Území objevují na tahu bahňáci, zahnízdili zde čejka i kulík a poprvé za 10 let výskytu vyvedli své mládě jeřábi popelaví. Do budoucna by chtěli členové spolku v území udržet takový management, aby se sem navrátily i vzácné druhy rostlin (například orchideje).

Sedmihorské mokřady a niva říčky Libuňky byly po celou 2. polovinu 20. století pod neustálým tlakem ze strany tehdejších meliorátorů. V oblasti dnešních mokřadů se odvodňovalo v 60., 70., 80. letech, a dokonce i počátkem 90. let. Jedná se při tom z botanického hlediska o historicky cenné území a významné ložisko rašeliny.

Velký potenciál lokalita skýtá pro ornitology. Tam, kde docházelo k samovolné obnově, poskytovaly mokřady domov celé řadě zvláště chráněných druhů. Bohužel renaturace probíhá pouze v malé části slatiniště. Z tohoto důvodu spolek přišel s revitalizačním projektem navazujícím na tuto část.
Plocha před revitalizací byla zarostlá jednolitým porostem rákosu, kopřiv a svlačce. Odvodňovacími kanály každou sekundou odtékalo asi 1,6 litrů vody!