Mezi prvními pěti se v žebříčku umístily školy pouze z Liberce. Jejich ředitelé i pedagogové se shodují v tom, že důležitou roli hraje motivace dětí. Zajímavostí je to, že jedna škola obsadila prvenství jak v matematice, tak i českém jazyce. Do TOP 5 pronikla také jedna soukromá škola.

Důležitou roli při vzdělávání dětí a jejich budoucím směřování hraje přístup učitele. To si uvědomuje Magdaléna Nováková, která učí matematiku na 2. stupni na Křesťanské základní škole J. A. Komenského v Liberci, která se umístila na první příčce v úspěšnosti svých žáků v obou předmětech. Svůj styl výuky označuje jako adaptabilní. Při vedení žáků používá vše možné od drilu přes vysvětlování k objevování a odvozování, praktické úlohy ze života i klasické učebnicové slovní úlohy až po samostatnou i skupinovou práci.

„Jsem na žáky laskavá i přísná. Záleží, kdo potřebuje jakou motivaci. Někoho motivuje ukázat mu, co vše bude umět. Někdo jiný by se ale vyděsil, tak učivo dávkuji nenápadně. Nakonec dojdeme ke stejnému výsledku, žáci si dovednosti osvojí, někteří výborně, jiní alespoň trochu. Závěrem bych řekla, že bez práce nejsou koláče. A motivovat dnešní děti je docela dřina,“ zdůraznila pedagožka.

V roce 2024 budou střední školy čelit náporu silných populačních ročníků při přijímačkách, které navíc projdou digitální revolucí. Podívejte se v článku i na další důležité změny, které učitele a rodiče letos čekají.
Jaké změny čekají letos školství: Velká revoluce v přijímačkách i vyšší platy

Ta vede také kroužek přípravy na střední školy. Spolu s žáky, kteří se přihlásí, se každý týden od listopadu do dubna scházejí nad úlohami z přípravného sešitu k přijímacím zkouškám. Žáci si úlohy i testy zkoušejí doma, na kroužku mají možnost se zeptat či se poradit s ostatními.

Tady válí v matice

Nejúspěšnější školy na Liberecku dle výsledků přijímaček (v procentech)

Křesťanská ZŠ J. A. Komenského, Liberec 58,10
ZŠ Lesní, Liberec 56,43
Doctrina, Liberec 54,28
ZŠ Husova, Liberec 54,11
ZŠ náměstí Míru, Liberec 52,04

„Zkrátka se poctivě věnujeme matematice. Počítáme, řešíme úlohy a problémy, procvičujeme, opakujeme, děláme domácí úkoly. Žáci jsou takto vedeni už od prvního stupně, my jen přebíráme štafetu s vědomím, že ji budeme opět někomu dalšímu odevzdávat. A cokoli se žáci naučí, to se jim může v dalším vzdělávání i v životě hodit,“ poznamenala Magdaléna Nováková.

Křesťanská základní škola J. A. Komenského patří k poměrně malým školským zařízením a třída většinou zahrnuje maximálně 20 žáků. Podle ředitele Jakuba Pabiána spočívá velká výhoda v tom, že jsou školou rodinného a komunitního typu, velmi dobře se tedy vzájemně znají.

Stále je ještě čas na přijímací zkoušky na střední školy pořádně připravit. Hlavní je správně porozumět zadání úlohy.
Žákům nedělá problém biflování. U přijímaček pohoří na porozumění textu

Žáci snadno a rychle načtou jednotlivé učitele i školu jako celek a vědí, co mohou čekat. „Znají pravidla a mantinely, ze kterých neustoupíme, ale současně vědí, že jsou u nás přijatí a že je máme rádi. Také vědí, že budujeme školu, kde chceme, aby se všichni cítili bezpečně a měli v případě potřeby za kým zajít pro pomoc či radu,“ popsal atmosféru ve škole její ředitel.

Zároveň poukázal na to, že se dětem věnují i v rámci volného času v kroužcích a klubech, na výletech, výjezdech či rodinných akcích a dovolených. Tím k sobě mají blíž, a děti tak mají spoustu příležitostí zjistit, že učitelé jsou také lidé z masa a kostí dělající chyby. „Zároveň je ale také znají jako ty, kdo se umí omluvit. Autentický osobní příklad je pro nás klíčová hodnota. A nad tím vším je Bůh, z jehož milosti naše škola existuje a může nést dobré ovoce,“ osvětlil Pabián.

Bez dřiny to nejde

Do pěti nejúspěšnějších škol se probojovala také soukromá ZŠ Doctrina v Liberci, kde žáci v 9. třídě mají o hodinu víc matematiky a češtiny, ve kterých se věnují přípravě k přijímačkám. Nabízí také vlastní online kurzy „nanecisto.online“.

Zároveň vzdělávací plán upravili tak, aby děti stihly včas vše bezproblémově probrat, měly čas na opakování a před přijímačkami se mohly soustředit a tzv. vyladit formu.

Letošní deváťáci netrpělivě vyhlížejí pololetní vysvědčení, které u mnohých rozhodne, na kterou střední školu si podají přihlášku. Jaké mají letos žáci možnosti? Čtěte v článku
Přijímačky 2024: Kolik se hlásí dětí, co si k nim vzít, jak podat přihlášku

„Úspěch u přijímacích zkoušek není dílem náhody. Je to výsledek dlouhodobé kvalitní práce, která začíná už v první třídě. Když se něčemu věnujete s maximálním nasazením, radostí a přidáte dávku motivace, musí na konci vyjít vždy něco dobrého. Kromě běžné výuky se zaměřujeme i na specifické rozdílové úlohy, které dělají u zkoušek největší potíže,“ svěřil se ředitel školy Jiří Paclt.

Tady válí v češtině

Nejúspěšnější školy na Liberecku dle výsledků přijímaček (v procentech)

Křesťanská ZŠ J. A. Komenského, Liberec 67,95
ZŠ Husova, Liberec 67,91
Doctrina, Liberec 65,33
ZŠ náměstí Míru, Liberec 64,84
ZŠ Lesní, Liberec 64,28 

Jak sám podotkl, důležitou roli hrají jak žáci, kteří musí být být svědomití, cílevědomí a ochotní tvrdě pracovat, tak i učitelé, jejichž obětavost a pedagogické umění jsou klíčové. „Naštěstí se nám daří budovat ve škole motivující atmosféru, která podporuje učení a snahu dosahovat vysokých cílů. Učit ve třídě, kde je pouze 24 dětí, u nichž je navíc snaha dosahovat výsledků a táhnout za jeden provaz, je smyslem naší školy,“ podotkl Paclt s tím, že zároveň kladou velký důraz na rozvoj tzv. soft skills, jako je kritické myšlení, komunikace, prezentační dovednosti a práce s informacemi. „V tomto ohledu se inspirujeme britským systémem Skills Builder a blížíme se k oficiální certifikaci,“ doplnil.

Velkou sílu v motivaci vidí místní učitelka českého jazyka Alena Bigelová, která žákům ukazuje, že se neučí pro školu, ale pro celý svůj život, aby v něm byli úspěšní a spokojení. Její styl výuky je spíše klasický, v hodinách mluvnice důkladně procvičují jazykové jevy. Hodiny slohu a literatury jsou založeny na práci s textem, orientaci v něm, porozumění textu, tvořivé dovednosti, diskusi, komunikaci s žáky, přínos mají i dílny čtení.

Přijímací zkoušky z matematiky jsou noční můrou mnoha dětí. V přípravě mohou pomoci i příklady, které najdete v článku. Ilustrační snímek
Test k přijímačkám na střední školu: Vyzkoušejte si matematiku a český jazyk

„Mé hodiny probíhají v přátelské, vstřícné, klidné a pracovní atmosféře. Zní to možná troufale, ale takto je vnímám já a takovou mám zpětnou vazbu od žáků, současných i bývalých, kterých bylo za 33 let mého působení na naší škole opravdu hodně,“ svěřila se zkušená pedagožka. „Dávám deváťákům najevo, že v tom nejsou sami, že jsme na jedné lodi. Celý předpřijímačkový stres prožíváme s nimi a pak se s nimi radujeme z úspěchů,“ dodala.

To místní učitelce matematiky Šárce Hrubé se osvědčila při výuce názornost a pravidelné procvičování a v hodinách často pracují s chybou. „Každé dítě rádo zažívá úspěch. Podporujeme u žáků sebevědomí a cílevědomost. Účastníme se různých matematických soutěží, kde mají možnost porovnat své znalosti s jinými žáky. Snažíme se jim ukázat kouzlo matematiky s přesahem do běžného života,“ přiblížila průběh výuky tohoto předmětu.

Úzká spolupráce žáka, učitele a rodiče

Úspěšností svých žáků se může pochlubit i Základní škola náměstí Míru v Liberci, kde velice často zařazují alternativní způsoby výuky, ať už se jedná o badatelskou výuku či projektové dny různého charakteru. Zároveň patří ke školám, které nezavrhují klasické vzdělávání, jež v některých případech zahrnuje i nepopulární intenzivní procvičování, jako je například v matematice násobilka a v českém jazyce vyjmenovaná slova.

Střední škola gastronomie a služeb uspořádala pro potencionální uchazeče o studium Den otevřených dveří.
VIDEO: Kam po základce? Liberecká škola lákala na jídlo a ukázky oborů

V rámci disponibilních hodin ve Školním vzdělávacím programu mají navýšený počet matematiky a českého jazyka v rámci 1. stupně i 2. stupně. V 9. třídě nabízí zároveň i volitelný předmět Rozšiřující úlohy z českého jazyka a matematiky. „Během výuky jsou žáci průběžně motivováni a aktivizováni. Ať už se jedná o střídání činností, kladení problémových úkolů či povzbuzováni k tvůrčím činnostem. Velký důraz klademe na rozvoj čtenářské gramotnosti, která je jednou ze základních podmínek pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek,“ informovala ředitelka liberecké základky Pavlína Kubrová.

Podle ní mají na úspěchu deváťáků velký podíl učitelé, kteří s žáky intenzivně pracují a své povolání berou i jako své poslání předávat vědomosti dalším generacím. „S žáky se snažíme pracovat individuálně a při neúspěchu je vždy motivujeme a pomáháme jim s další přípravou a rozvojem v daných předmětech. Vždy se jedná o úzkou spolupráci žáka, učitele a rodiče,“ dodala.

Vysoká úspěšnost žáků u přijímaček totiž automaticky neznamená, že taková škola je ta nejlepší. Z prostých statistických údajů totiž nelze přesně zjistit, zda se na přípravě žáka k přijímačkám podílela pouze škola, nebo ho k důležitému životnímu kroku připravili, třeba i připlacením soukromého doučování, jeho rodiče.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50,00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.

Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat