Ředitelství silnic a dálnic přistupuje ke stavbě především kvůli současnému nevyhovujícímu spojení na této trase. Jedním z jeho největších problémů je špatný vliv na životní prostředí.

„Současný provoz velmi nepříznivě ovlivňuje přilehlou zástavbu hlukem a emisemi. Navíc zde dochází k častým střetům s migrující zvěří,“ vysvětlila tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martina Vápeníková.

Na hluk si stěžují především obyvatelé Bílého Kostela a obce Grabštejn, kudy současná silnice vede. Další její podstatnou vadou je fakt, že není dostatečně široká. Přitom je velmi frekventovaná, protože je po ní vedena veškerá doprava do Hrádku nad Nisou a dále osobní doprava na hranice s Polskem.

„Silnice patří k nejvýznamnějším silničním spojením příhraniční oblasti Hrádecka s vnitrozemím České republiky, ale slouží také jako dopravní napojení na silniční sítě Polska a Německa. Proto jsme rádi, že můžeme zahájit další přeložku důležité liberecké tepny, která vyřeší stávající nevyhovující směrové a šířkové poměry,“ poznamenal generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfred Brunclík.

Silnice mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou bude dlouhá něco přes sedm a půl kilometru a povede volným nezastavěným územím především po zemědělských pozemích. Podle ŘSD bude jen minimálně zasahovat do lesních porostů.

V rámci stavby vzniknou kromě hlavní trasy dvě nové křižovatky, a to ve Václavicích a v Hrádku. Přestavovat se bude také mimoúrovňová křižovatka v Bílém Kostele. „Součástí bude také šest přeložek účelových komunikací a polních cest, stavba jedenácti mostů, dvou opěrných zdí, vybudování systému odvodnění, dopravního značení, přeložky inženýrských sítí, stavba protihlukových clona a samozřejmě také vegetační úpravy,“ vyjmenovala Vápeníková.