V téměř tisícileté historii litoměřické kapituly je to událost naprosto ojedinělá a výjimečná. Kanovníci jsou nejbližšími spolupracovníky biskupa a obvykle byli jmenováni po jednom v závislosti na obsazení beneficií. V posledních sto letech proběhly dvě velké instalace kanovníků, a to na počátku biskupské služby Štěpána kardinála Trochty (v roce 1951) a později v 90. letech za biskupa Josefa Koukla. Ani jedna z nich však nedosáhla velikosti té, která se uskutečnila v sobotu.

Kanovníci jsou sborem duchovních osob při katedrále nebo kolegiálním kostele a nejbližšími spolupracovníky biskupa. Mají dbát o krásu liturgie v katedrále a spravují rovněž majetek kapituly. Například samotná katedrála je majetkem kapituly – nikoli biskupství.

Jedním z úkolů, které nyní stojí před členy kapituly, je mimo jiné nalezení možnosti, jak dokončit rekonstrukce kanovnických domů, které se nacházejí v blízkosti katedrály na Dómském náměstí a jsou vlastnictvím kapituly.

„Tak, jak se vašim starším spolubratrům v kanonikátě, v nelehkých okolnostech, podařilo zvelebit vnější pláště církevních budov včetně biskupské rezidence na Dómském pahorku a některé budovy ve vlastnictví samotné kapituly, naléhavě vás žádám o konstruktivní, pružné a důmyslné nalezení možnosti, jak dokončit rekonstrukce kanovnických domů, vašich domů a třeba i jednou budoucích vašich bydlišť, aby stylově skvostná, architektonicky nadprůměrně vystavěná domovní řada byla nejprve vaší ambicí, pak chloubou a pak i naší společnou vizitkou,“ uvedl při sobotní slavnosti biskup Jan Baxant.

Kanovníci jsou trojího typu: sídelní (má právo hlasovat při kapitule a volit probošta, jejich počet je omezen), čestní (bez volebního a hlasovacího práva, pouze čestný titul. Byl jmenován buď za zásluhy, nebo proto, že ho biskup chce mít v poradním sboru biskupa) a emeritní (sídelní kanovníci s věkem nad 75 let). Kanovník je doživotní funkcí. V současné době má Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích 19 členů. Devět kanovníků sídelních, osm čestných a dva emeritní.

Čestnými kanovníky byli nově jmenováni:
1/ R.D. Grzegorz Czerny, okrskový vikář krušnohorského vikariátu a administrátor v Litvínově
2/ R.D. Karel Jordán Červený, děkan v České Kamenici
3/ R.D. Viliam Matějka, děkan v České Lípě
4/ R.D. Miroslav Šimáček, arciděkan v Ústí nad Labem
5/ R.D. Josef Šimon, farář v Kryrech
Sídelními kanovníky byli nově jmenováni:
1/ R.D. Martin Davídek, farní vikář ve farnosti Všech Svatých v Litoměřicích, v současnosti dále studuje na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
2/ R.D. Jan Nepomuk Jiřiště, okrskový vikář mladoboleslavského vikariátu a farář v Bělé pod Bezdězem
3/ R.D. Rudolf Repka, okrskový vikář českolipského vikariátu a administrátor ve Cvikově
4/ R.D. Józef Szeliga, okrskový vikář litoměřického a ústeckého vikariátu a děkan v Litoměřicích
5/ R.D. Václav Vlasák, okrskový vikář turnovského vikariátu a děkan v Turnově

Sobotní slavnosti se zúčastnili také hosté z ČR i ze zahraničí - apoštolský nuncius v České republice Mons. Diego Causero, světící biskup a děkan kapituly diecéze Dresden-Meissen Georg Weinhold, ředitel protokolu Kanceláře prezidenta ČR Jindřich Forejt, rektorka UJEP Iva Rittschelová, kanovníci kapitul z Čech, Moravy i Německa, starostové pozvaných obcí a nechyběli ani kněží a farníci litoměřické diecéze.

Po přivítání, vstupní modlitbě za služebníky církve a čtení z Písma přečetl kancléř biskupské kurie Miloslav Marek dekret, kterým biskup jmenuje deset nových katedrálních kanovníků (pět sídelních a pět čestných), jejich životopisy poté přečetl dómský farář, kanovník Katedrální kapituly u sv. Štěpána J. M. Jiří Hladík O.Cr.

„Přeji si, aby katedrální kapitula byla tímto jmenováním obnovena a posílena, aby byla společenstvím kněží, spolehlivých a blízkých spolupracovníků litoměřického biskupa. Vznešené poslání kanovníků pečovat o katedrálu a slavnostní liturgii v ní, nepřehlédnutelný historický význam oddané služby jednotlivých členů v oblasti vědecké, kulturní i společenské za celou dobu existence kapitulního sboru, vysoce převyšuje jednoduché chápání kapituly jako pouhý soubor majetkových podstat a k nim přináležících beneficií, pokud vůbec v současné době nějaká jsou. Jmenování kanovníků do naší litoměřické kapituly znamená pro každého z nich další pověření ke službě v Kristově církvi,“ uvedl biskup v dekretu o jmenování kanovníků.

Litoměřická kapitula byla založena v roce 1057 knížetem Spytihněvem II., tedy je stará 954 let. Biskupství litoměřické bylo založeno bulou papeže Alexandra VII. ze dne 3. července 1655. Biskupství je tedy o téměř 600 let mladší. Od zřízení biskupství kapitula spolupracuje s litoměřickým biskupem.

V promluvě pak řekl: „Buďte spolupracovníky svého biskupa, jimiž nejen právně a kanonicky se instalací a těsnou blízkostí biskupskému chrámu, novým způsobem stáváte. Buďte tvůrčími spolubratry těch, kteří kanonikátu dosáhli před vámi. Spolupráce na Božím díle, a tu vám připomínám, ani kněžské bratrství se nedá vynutit a nedá se předstírat. Spolupracovat není vždycky snadné, ale je požehnané. Kněžskému bratrství se dá naučit, může sílit a roste a dospívá se v něm. O vaši upřímnou spolupráci stojím a na ni se těším. Vašeho opravdového kněžského společenství si vážím a je denně nabízím. Bůh vám i nám všem žehnej!“

Nově jmenovaní kanovníci, oblečení v kanovnickém rouchu (které se skládá z kleriky a bílé rochety), společně složili církevním právem předepsanou přísahu a Vyznání víry. Poté předstupovali před biskupa, aby z jeho rukou přijali dekret a viditelná znamení, určená členům kanovnického kněžského sboru: kanovnickou mozetu (delší fialový límec) a kanovnický biret (pokrývka hlavy), sídelní kanovníci navíc přijali svatoštěpánské numisma (tzn. že jim byl propůjčen řetěz se signem kapituly). Biskup jim rovněž přidělil místo v chóru, na které byli po podpisu dekretu uvedeni.

Po slavnostním obřadu se uskutečnila volba nového probošta kapituly. Volby se zúčastnilo všech devět sídelních kanovníků (čtyři stávající a pět nových kanovníků), kteří mají jako sídelní kanovníci hlasovací a volební právo. Novým proboštem Katedrální kapituly u sv. Štěpána byl v tajné volbě šesti hlasy zvolen dómský farář, kanovník Jiří Hladík O.Cr.

Děkanem kapituly biskup jmenoval Jana Nepomuka Jiřištěho, okrskového vikáře mladoboleslavského vikariátu a faráře v Bělé pod Bezdězem, jehož jméno jako nového děkana kapituly oznámil během slavnosti.

„Pro mě je jmenování kanovníkem velkým překvapením. Vnímám je jako poctu a jako obrovský závazek – k tomuto místu, k této diecézi - který mám už samozřejmě jako kněz litoměřické diecéze, ale je to další posílení tohoto závazku. Jak pan biskup řekl už o svátku sv. Štěpána, je to vlastně další pověření ke službě a práci v této diecézi. Své jmenování chápu především v tomto rozměru,“ řekl J. M. can. Jan Nepomuk Jiřiště.

Jana Michálková