Jde o první část projektu, který vychází z memoranda o společném zájmu a postupu ve věci spolupráce při přípravě protipovodňových opatření. Kraj jej uzavřel loni v říjnu s Povodím Labe a šesti obcemi a městy, jimiž protéká Lužická Nisa. Jeho součástí budou zejména průzkumné práce, jako jsou například geodetické měření a dendrologické průzkumy, inženýrsko-geologický průzkum s vrty do hloubky až šest metrů anebo posouzení technického stavu nábřežních zdí.

„Budeme pracovat také s modelem proudění podzemní vody a hydrologickými daty, která můžeme využít pro co nejefektivnější účinnost navržených opatření,“ dodal Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Povodí Lužické Nisy je oblastí s významným povodňovým rizikem, proto jsem rád, že memorandum, které jsme loni podepsali, již přináší konkrétnější výsledky.“