Dohromady dorazilo na podatelnu libereckého magistrátu devět stanovisek dotčených orgánů a celkem 1270 námitek a připomínek. Z toho bylo 59 námitek podáno zástupcem veřejnosti.

Pod tyto námitky se podepsalo zhruba 13 000 občanů Liberce. „Nejvíce námitek přišlo ve čtvrtek 26. května, kdy bylo podáno přes 200 námitek a připomínek. Nejvíce podaných námitek jednou osobou je 69. Nejvíce námitek a připomínek přišlo ke katastrálnímu území Vratislavice nad Nisou, a to celkem 167,“ uvádí přesná čísla liberečtí magistrátní úředníci na internetových stránkách, věnovaných tvorbě nového územního plánu města.

Co se bude s námitkami a připomínkami dít dál? Nyní začne příprava návrhu pokynů. Pokyny budou předloženy ke schválení zastupitelstvu. Schválené pokyny budou pak předány projektantovi, který na jejich základě zpracuje návrh územního plánu. „Každou připomínkou a námitkou se budeme zabývat, žádná nezapadne,“ zdůraznil už dříve náměstek pro územní plánování Jiří Rutkovský (Unie pro sport a zdraví). „Předpokládám, že to bude trvat určitě dva roky, než připravíme definitivní verzi nového územního plánu,“ dodal.

Jak upozornil náměstek Rutkovský, ve výhledu rozvoje města musí dojít ke sladění zájmů veřejného se zájmy soukromými. „Všichni chceme jezdit po Liberci autem, ale nikdo si nepřeje, aby za jeho domem vyrostla nová silnice,“ podotkl.

Liberecký deník je na Facebooku!

Ke konceptu nového územního plánu se mohli lidé vyjadřovat do 27. května. Mezitím si mohli prohlédnout na dvou výstavách výkresy konceptu. V březnu a dubnu se pak uskutečnilo 16 veřejných besed k územnímu plánu, kterých se zúčastnilo přes 2 500 občanů města a majitelů pozemků. V květnu pak proběhlo veřejné projednání konceptu, které trvalo 8 hodin. Současný územní plán pochází z roku 2002 a jeho platnost vyprší v roce 2015.

Nový koncept rozvoje města připravil liberecký architekt Jiří Plašil s kolektivem spolupracovníků. Počítá například s výstavbou až 11 tisíc nových bytů, zachovává koridor pro tunel pod Šaldovým náměstím a plánuje další sjezdovou trať na Ještědu.

Zahrádkáři: Nesouhlasíme s ÚP!

Vznášíme námitku proti plošnému zrušení zahrádkových osad, jejich znehodnocení a zařazení do jiných kategorií, zejména kategorie bydlení. Není brán ohled na skutečnost, že zahrádkovým osadám je kladena velká důležitost ve všech demokratických státech, kde jim vyjadřují podporu nejen zastupitelské sbory, ale zejména státní správa. Této problematice se věnuje i mezinárodní společenství v Bruselu, kde mezinárodní sdružení zahrádkářů je členem komisí. Je to naprostý opak skutečnosti v České republice, kde je zájem zahrádkové osady v některých statutárních městech jakýmkoliv způsobem zlikvidovat, což je klasický případ i Liberce.

Územní plán naprosto nebere ohledy na skutečnost, že zahrádkové osady byly vybudovány na nevyhovující půdě, na skládkách, v bažinách, ale vidí pouze pěkné plochy, které se snaží využít jiným způsobem. Právě pomocí přeřazení do bytové oblasti, která je přípravou pro postupné odstranění a zlikvidování zahrádkových osad. Taktéž nebere v úvahu skutečnost, že pozemky, které byly prodávány Pozemkovým fondem ČR jednotlivým držitelům, podle zákona č.95/1999, byly prodávány za bonitní cenu jako zemědělská půda právě proto, že se na nich provozuje zahrádkářská činnost.

Zahrádkáři pro město zajišťují nízkonákladovou kvalitní údržbu zelených ploch a spoluutvářejí kvalitu městského prostředí. Osady jsou specifickým útvarem, v němž se spojují tři základní hodnotové osy – životního prostředí, sociální aspekty a urbánní souvislosti. Jedna z nejstarších přitom vznikla již v roce 1914 v oblasti Františkov.

Vyslovujeme nesouhlas se zařazením zahrádek do oblasti bydlení. Žádáme, aby kategorii uzavřených zahrádkových lokalit byla dána důležitost a aby byly zařazeny v rámci kategorie rekreace – sport do samostatné složky – zahrádky, a to ve všech lokalitách, tedy i záplavových. Průměrné rozlohy zahrádkových parcel se pohybují v rozmezí 90m2 až 400 m2. V případě umožnění stavby zahrádkové chatky by tato neměla překročit únosnou míru rozlohy zahrádky, přičemž maximum zastavitelnosti by nemělo překročit 25 m2. Tyto rozměrové údaje nejsou platné pro zátopové oblasti. (redakčně kráceno)

Jaroslav Trávníček, předseda územní rady ČZS Liberec

Více, než tušíme

V Liberci funguje 27 základních organizací ČZS. V mnohých se sdružuje více osad. ZO ČZS jsou: Liberec 2 (Wintrova ul.), Liberec 4 – Sad Míru, Králův Háj, Kopečná, Severka, Františkov, Pod Školou, Sídliště, Růžodol, U Lípy, Letiště, Úvozní, Pavlovice, Ruprechtice (osada 1–3), Horská, U Pianovky, U Mlýna, Hanychov (osada 1–2), Ostašov (osada 1–4), Pilínkov (osada 1–3), Vesec (9 osad), Kunratice, Jizerka, Rozkvět, Radčice, Bedřichovka, Machnín.