Přesvědčit Českou poštu, s.p. aby přestala rozdělovat občany ČR dle vlastních kritérií, však nebylo zdaleka snadné.

Jako Alenka v říši elektronických divů si již připadal nejeden zastánce elektronické komunikace, který si chtěl vyřídit na České poště elektronický podpis. Absurdity procesu získání elektronického certifikátu, který se nevyhnutelně stane běžnou součástí seriózní komunikace v síti internet, již média několikrát publikovala.

Začátkem měsíce srpna oslavila Česká pošta čtvrtý rok, kdy smí vystavovat elektronické certifikáty. Ono výročí bylo důvodem, proč zajít na poštu s žádostí o vydání elektronického podpisu a následně publikovat článek o pokrocích, kterých Česká pošta dosáhla. Výsledek testu byl zdrcující. Česká pošta poslední čtyři roky neoprávněně odmítala části obyvatel elektronický podpis získat.

Vista? Moc nový program!

První překvapení při vyřizování elektronického podpisu čeká žadatele, kteří používají operační systém Windows Vista. Společnost Microsoft představila Visty na tiskové konferenci 22. července 2005. Tento dnes již masivně rozšířený operační systém je tedy přesně o dvanáct dnů starší, než oprávnění České pošty k vydávání elektronického podpisu.

Jakkoliv se tedy jedná o elektronické vrstevníky, na stránkách, kde by si měl občan vygenerovat žádost o certifikát, uvítá uživatele operačního systému Windows Vista červeně napsané sdělení „Generování klíčů a instalace certifikátu není (zatím) funkční v operačním systému Windows Vista“.

Zájemce o elektronický podpis si tak musí doinstalovat další software, jehož jedinou funkcí je vygenerování smlouvy a klíčů k elektronickému podpisu.

Vzhledem k tomu, že na jaře 2010 představí Microsoft nový operační systém Windows 7, působí slovo „zatím“ ve sdělení České pošty mírně komicky.

Přes pět hodin u přepážky

Od první do poslední návštěvy hlavní pošty v Liberci uplynulo v součtu přes pět hodin stání u přepážky ve snaze dostat vysněný elektronický podpis.

První překážka, která se postavila do cesty mezi žadatele a podpis, byl formulář. Program České pošty, který certifikát vygeneroval společně se smlouvou přibližně půl hodiny před návštěvou pošty, generoval starší typ formuláře, než který měla úřednice pošty zavedený jako šablonu ve svém sešitu.

Jakkoliv starší i novější formulář obsahovali prakticky shodné kolonky, nešlo přehlédnout, že jsou kolonky graficky uspořádané malinko jinak. Společně s dalšími třemi pracovnicemi České pošty jsme tak hledali řešení této zapeklité situace. V jeden okamžik jsme například zvažovali překreslení formuláře, ale i několik dalších metod hraničících s možnostmi lidské vynalézavosti.

Po vyčerpání dosažitelných variant poštovní úřednice rezignovala a přijala formulář, který byl mírně graficky jiný než šablona v poštovní knize vzorů. V tu chvíli již uplynula první hodina a půl vřelého diskutování u okénka, které ze svých nálepek hlásalo radostnou informaci o schopnosti státu fungovat elektronicky. Že je v dalším kroku pečlivě uschovaná absurdita mnohonásobně překračují drama starého formuláře, netušil nikdo z hloučku zainteresovaných osob.

Jste občan, ale jako i nejste

Abych řádně prokázal svou totožnost, vybavil jsem se pro návštěvu České pošty platným občanským průkazem a do zálohy jsem přibalil rodný list. Tyto dva dokumenty jsou základní dokumenty identity občana, které obdrží každý.

Poštovní úřednice však odmítla akceptovat rodný list a tvrdošíjně požadovala pro vydání elektronického podpisu jako druhý doklad řidičský průkaz nebo cestovní pas. „Já vám to skutečně nemohu vydat. V programu, ve kterém pracuji, není rodný list ani zaveden jako druhý doklad. Ono mě to bez pasu nebo řidičáku dál nepustí,“ vysvětlila zádrhel.

Striktně jsem však trval na svém. „Jako občan ČR jsem zároveň občanem EU. Na celém území EU mi vystačí k prokázání mé totožnosti pouze občanský průkaz. Letos nemám v úmyslu vycestovat mimo EU, a nemám proto důvod nyní pas vyřizovat,“ pokoušel jsem se úřednici vysvětlit svůj postoj.

„No tak musíte mít řidičák…“ vrátila diskuzi na její začátek paní za přepážkou. Vysvětlil jsem jí, že nemám v úmyslu si nyní dělat řidičský průkaz. „Nejsem si ani zcela jist tím, jestli držitel elektronického podpisu musí umět řídit. Spíš bych řekl, že není moc způsobů, jak vydaný elektronický certifikát dobře uplatnit za volantem,“ upozornil jsem na neexistující spojitost využití podpisu a oprávnění k řízení motorových vozidel.

Stanovisko úřednice nezměnila ani nabídka čestného prohlášení, ve kterém bych se zavázal k tomu, že budu emailové zprávy posílat prostřednictvím počítače, a nebudu je nikam vozit autem. Marně. „Pro získání elektronického podpisu musíte mít pas nebo řidičák. Jinak se to bere, že není prokázána identita žadatele,“ pronesla mírně zlomeným hlasem. Namístě jsem tedy nabídl, že pokud mi Česká pošta uhradí náklady autoškoly, řidičsky průkaz si udělám a následně budu moci podepisovat své emaily. Tato nabídka však zůstala nevyslyšena.

Snažil jsem se jí vysvětlit, že nepovažuji postoj České pošty za korektní. „K prokázání totožnosti před soudem stačí občanský průkaz, k převzetí úřadu prezidenta ČR postačí jako doklad totožnosti také občanský průkaz,“ argumentoval jsem chvíli logikou s poukázáním na fakt, že mám ke své občance také rodný list. Pracovní doba pošty v centru Liberce se chýlila již k závěru a mně nezbylo, než svou snahu o dosažení zákonem garantovaného práva občana ČR považovat pro tento den za prohranou.

Víc než fakt, že jsem ten den nezískal elektronický podpis, mě mrzela skutečnost, kdy státem řízená organizace odmítne můj občanský průkaz a nad rámec jakéhokoliv zákona se dožaduje předložení dokladů, které si leckdo nemusí pořídit za celý svůj život. Nechtěl jsem se smířit s faktem, že jsem pouhý „skoro-občan“ a o tom, jaká práva mám či nemám, si rozhoduje nějaká organizace svými vnitřními pravidly. Zákony pak nehrají žádnou roli.

Ministerstvo spravedlnosti: Chápeme Vás

Rozhodl jsem se, že nepřestanu, dokud i Česká pošta neuzná, že jsem plnoprávným občanem České republiky, jakkoliv nemám řidičák, a ani důvod pro vyřízení cestovního pasu. Obrátil jsem se s celým tímto problémem na ministerstvo spravedlnosti a zároveň jsem ministerstvo požádal o sdělení, kdy byl přijat zákon, který mne přesunul do skupiny obyvatel s omezenou možností dosažitelností svých práv.

Odpověď obratem

Prakticky obratem jsem z ministerstva spravedlnosti obdržel odpověď. „Vaše rozhořčení a údiv chápu, nicméně si Vás dovolím odkázat na ministerstvo vnitra. To je kompetentní zodpovědět Vaše dotazy ohledně průkazu totožnosti, postupu České pošty apod.,“ konstatovala Jitka Zinke, která je vedoucí tiskového odboru ministerstva.

Obrátil jsem se tedy na ministerstvo vnitra. Jak jsem se již při mnoha reportážích přesvědčil, není nic destruktivnějšího, než slangově nazývaný „ministerský ping-pong“. Dotažení reportáže do samého konce může metodou házení horkého bramboru dosáhnout i půlročního zpoždění, nebo se někde na cestě vše vytratí neznámo kam, a to včetně chuti reportáž dokončit.

Dárek poště přistál na tiskovém odboru

Dárek České poště ke čtvrtým narozeninám elektronického podpisu tak přistál na tiskovém odboru Ministerstva vnitra ČR. Když se ani druhý den nenacházela v mé poště odpověď, tak jsem pomalu začal dávat podkladové materiály do příslušné krabice s popiskem „Termín dokončení: Někdy v budoucnu“. O to větší bylo překvapení, když mi zanedlouho dorazila z ministerstva odpověď. Pravým důvodem, proč jsem si musel počkat, bylo nevídaně precizní vypracování odpovědí na mé dotazy.

Ministerští právníci skutečně poctivě dohledali veškeré zákony a pokusili se najít klíč, jak zhodnotit, zdali můj boj s větrnými mlýny má své opodstatnění či nikoliv. „Shrnuto, v právní úpravě není jednotně stanoven způsob a jakými prostředky má občan prokazovat totožnost, ani tomu tak nemůže být, neboť vše vyplývá z konkrétních zájmů chráněných zákonem,“ započala shrnující stanovisko vedoucí odboru tisku a PR Ministerstva vnitra ČR Jana Malíková. Ve svém stanovisku vysvětlila, že je to problematika mimo kompetenci správních činností ministerstva.

Občanka je stále veřejnou listinou

Každopádně ministerstvo potvrdilo, že je občanský průkaz stále veřejnou listinou, „kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané,“ vyjmenovává Jana Malíková z ministerstva.

Podle vedoucí odboru tisku a PR Ministerstva vnitra ČR Jany Malíkové je každopádně občanský průkaz stále veřejnou listinou, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané.

„Podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, stanoví § 33 způsob prokazování totožnosti při hlasování, kde se mimo jiné uvádí, že volič prokáže totožnost a státní občanství České republiky občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,“ uvádí další příklad, kdy zákon definuje, co je občanským průkazem dostatečně prokázáno.

„Zákon o elektronickém podpisu (pro vydání kvalifikovaného certifikátu) požaduje bezpečně ověřit odpovídajícími prostředky identitu podepisující osoby,“ citovala požadavek zákona mluvčí ministerstva. „Podle zákona o Policii České republiky se prokázáním totožnosti rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti,“ uvedla výňatek z dalšího zákona Jana Malíková.

Volně převedeno se tak dá říct, že ministerstvo vnitra není sice v této věci přímo kompetentní. Když však ministerstvo shromáždilo zákony, které se týkají prokazování totožnosti, je možné z nich usuzovat, že občanský průkaz ještě stále v České republice prokazuje identitu svého držitele.

Pošta změnila předpis

Pokud si snad někdo myslí, že slovo flexibilita a název státního podniku Česká pošta nepatří do jedné věty, tak se mýlí. Sice není úplně jasné, jaká komunikace proběhla mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Českou poštou s.p., ale výsledek je skutečně rychlý. „Z důvodů poskytnutí nesprávných informací uvnitř České pošty došlo k tomu, že až do dnešního dne nebyl Českou poštou jako druhý osobní doklad uznáván rodný list,“ sdělila Česká pošta ministerstvu.

„Na základě Vámi zaslaného e-mailu bude dnes na všechny pošty zajišťující tuto službu zaslána textová zpráva, ve které bude stanoveno, že také rodný list lze předložit jako druhý osobní doklad,“ prohlásila pošta ve svém vyjádření.

Že by se svým přístupem Česká pošta dopouštěla diskriminace těch občanů, kteří nemají řidičský průkaz a rodný list, pošta odmítá. „Ze strany České pošty se však v žádném případě nejednalo o diskriminaci, protože občanský průkaz Česká pošta požaduje v každém případě (alternativou je pas), pouze vznikl problém s druhým osobním dokladem, ale ani zde není příčinou diskriminace, ale nesprávné pokyny, které pošty obdržely,“ obhajuje pošta svůj dosavadní postup.

Čtvrté narozeniny se vydařily

Čtyři roky jsou ve světě počítačů a softwaru srovnatelné se závěrem puberty člověka. Byla to těžká puberta. Každopádně nelze tomuto adolescentovi upřít, že se pomalinku zklidňuje. Ještě pár let a bude z něj seriózní produkt v říši internetu. Jen na webových stránkách PostSignum dojde k jedné změně. Vedle omluvy lidem, kteří používají Windows Vista, bude červeně druhá věta, která se bude omlouvat uživatelům s operačním systémem Windows 7 (zatím).