S tím souvisí i sloučení stávajících spisů k dani z nemovitostí do spisu jediného. Poplatník bude v rámci konkrétního kraje spadat pod jedno územní pracoviště finančního úřadu, kde má místo pobytu (u fyzické osoby), nebo sídlo (u právnické osoby).

„Další možné varianty, tedy například příslušnost k územnímu pracovišti při vlastnictví nemovitostí mimo kraj, jsou jednak k dispozici na internetových stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz a samozřejmě u všech správců této majetkové daně. Také úhradu provedou majitelé nemovitostí jedinou platbou.

Pokud nedojde oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně ve vlastnictví nemovitosti, není třeba provádět žádný úkon či podávat daňová přiznání, přesuny spisů si zajistí správce daně.

Stejně jako v minulých letech bude správce daně rozesílat složenky, kde bude jednak uvedena celková daňová povinnost v rámci kraje a dále i nové bankovní spojení pro úhradu daně," uvedl Jiří Kotous, zástupce ředitelky Finančního ředitelství v Ústí nad Labem. Jehož působnost posledním dnem roku 2012 skončila.

Od nového roku totiž v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky došlo k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy.

Stávající soustava územních finančních orgánů je od 1.1.2013 nahrazena orgány finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně, 14 finančních úřadů umístěných v krajských městech a Specializovaný finanční úřad s celorepublikovou působností. Tudíž, vznikl Finanční úřad pro Ústecký kraj a Finanční úřad pro Liberecký kraj.

Součástí Finančního úřadu pro Liberecký kraj bude 10 územních pracovišť, zřízených ze „zanikajících" finančních úřadů v Libereckém kraji.

Součástí Finančního úřadu pro Ústecký kraj bude 15 územních pracovišť v Ústeckém kraji.