Vše začalo v únoru 1993, kdy se rozvětvená rodina Červeňákových s finanční pomocí města, o kterou požádala, odstěhovala na Slovensko. Brzy se však Červeňákovci vrátili do Ústí a žádali zpět byty, které při odjezdu předali městu. Městský obvod, který spravoval jejich původní byty, to odmítl, protože byly vybydlené a zničené. Tehdy se jim nabídla advokátka Klára Samková, že je bude zastupovat, aby získali zpět nájemní byty, které odevzdali městu při odjezdu na Slovensko.

Spor o byty mohl být vyřešen do konce roku 1993 smírem, bez soudního projednávání, protože městský obvod rodinám Červeňákových nakonec opravil přednostně byty v domě, kde již jedna z rodin před odjezdem na Slovensko bydlela. Rodiny tím měly od listopadu 1993 opět zajištěné bydlení. Spor o oprávněnost nájemního vztahu k původním bytům ale pokračoval dlouhá léta do listopadu 2004.

Červeňákovi tvrdí, že byli z Ústí nad Labem na Slovensko vyhnáni a byty jim byly odebrány. Od roku 1996 dokonce pomocí nepravdivých svědectví chtěli dosáhnout na městu Ústí nad Labem odškodné ve výši osmi milionů Kč.

Manipulace

Kdo vedl letitý spor? Rodina Červeňákových? Jde o osoby negramotné a s minimálním vzděláním, takřka zcela odkázané na advokátku Kláru Veselou-Samkovou. Bez její pomoci by nebyli schopni ani podat žalobu. Průběh kauzy byl proto především v rukou advokátky. Když se dopisem z 12. srpna 2004 vzdala advokátka plných mocí ve věci žaloby na ochranu osobnosti vedené Červeňákovými proti městu Ústí nad Labem, Červeňákovci se žaloby vzdali také.

Soud jako hra

V souvislosti s tím není od věci připomenout, že soudní spor není jen vážným jednáním orámovaným talárem. Jakékoli soudní projednávání, ať jde o vraždu nebo oprávněnost nájemního vztahu, lze považovat za hru. Nezáleží na tom, kdo má pravdu, ale jak umí lidé u soudu s fakty manipulovat. Nezáleží na realitě, ale na tom, kdo sežene a obhájí ve svůj prospěch co nejvíce důkazů. Zda jsou důkazy skutečné nebo vylhané, není důležité. Důležité je, aby důkazy vyhrály soudní proces. Kauzu Červeňákových proto chápu jako typický příklad hry…

Pozoruhodné je, že nikdo nebral více než deset let smyšlenky Červeňákovců o vyhánění na Slovensko za znepokojivé a nepřehlédnutelné porušování lidských práv. Pokud by došlo k tomu, co Červeňákovci tvrdí, jednalo by se o těžké zločiny, které by nezůstaly ještě v průběhu roku 1993 bez povšimnutí a tehdejší prokuratura by požadovala tvrdé tresty.

Popis údajného vyhánění Červeňákových na Slovensko úředníky městského obvodu a městskou policií četli již v roce 1993 v prezidentské kanceláři na Pražském hradě dokonce dvakrát, pravdivost smyšlenek ověřovala v témže roce okresní prokuratura, stejně jako v roce 1996 státní zastupitelství, ani okresní a krajský soud v Ústí nad Labem v rozsudcích týkajících se první žaloby o byty z května 1993 neshledal, že by legenda o vyhánění byla prokazatelná.

Žádný soud dosud neuznal svědectví Červeňákových za důvěryhodné, včetně Ústavního soudu ČR, protože se nezabýval obsahem žaloby, ale řešil formální stížnosti. Totéž platí o rozhodnutí štrasburského soudu pro lidská práva z července 2003. Štrasburský soud se omezil na to, že souhlasil s dohodou vlády ČR s Červeňákovci, že dostanou devět set tisíc korun s tím, že „…tato částka napravuje veškerou újmu, kterou Česká republika postupem svých orgánů mohla stěžovatelům způsobit, včetně nákladů řízení soudního projednávání.”

Stát souhlasil s dohodou proto, že řešení soudního sporu trvalo nepřiměřeně dlouho, což potvrdil již dříve Ústavní soud ČR. Štrasburský soud se nezabýval obsahem žaloby, ale jen procesními záležitostmi. Tedy tím, že se celá věc léta táhla. Přikývl na zcela obecnou dohodu, která vycházela z toho, že Česká republika postupem svých orgánů mohla stěžovatelům způsobit újmu. Slovo „mohla” je klíčové.

Počátek

Celý příběh začal pro ústecký magistrát a pro městskou policii v únoru 1993. Tehdy se dostavila na městskou policii Margita Červeňáková se žádostí o pomoc při odstěhování rodiny na Slovensko. Z jednání byl na městské policii proveden historicky první zápis budoucí kauzy Červeňákových:

Úřední záznam
Městská policie
Ústí nad Labem
v Ústí nad Labem dne 11. 2. 1993
Věc: Žádost o pomoc při vystěhování rodiny Červeňáků na Slovensko
Dnešního dne se na MP dostavila paní Červeňáková Margita, nar. 1. 3. 1934, bytem Beneše Lounského 5, Ústí nad Labem a dotazovala se na možnost přestěhovat se na Slovensko, a zda by jí a její rodině při vystěhování MP nepomohla. Žádala pomoc při stěhování nábytku a o prostředky na uhrazení cestovného. Jmenovaná se dne 12. 2. 1993 dostaví na MP a oznámí, jak se rozhodla.
vrch. pol. kom. MP Novotný Jan

Kouzlo zajímavosti

Žádost Margity Červeňákové o poskytnutí peněz na odstěhování rodiny na Slovensko nebyla ničím pozoruhodným. Prostě jedna rodina, která neměla finanční prostředky na cestu, jenom požádala magistrát o zaplacení cesty na Slovensko. Pro novináře byli Červeňákovi zajímaví tím, že narušili dosavadní šablonu očekávaného chování. Dosavadní praxí bylo, že romští migranti ze Slovenska museli bez velké radosti opustit načerno obsazené byty. Náhle je zde rodina, která chce z Čech sama zpět na Slovensko.

Tím, že Červeňákovi narušili šablonu očekávaného chování, stali se vítaným zdrojem publicity, součástí mediální „informační banky zajímavostí“. Pro město Ústí nad Labem byli Červeňákovi důkazem, že život není černobílý. Neodjíždějí jen ti, kteří se „nelegálně nabourali“ do bytů, ale i ti, jimž se v Ústí již nelíbí a chtějí sami domů.

Přítomnost televize, fotografů a novinářů zajistila dostatek svědectví o nepravdivosti červeňákovské legendy o vyhnání rodiny z Ústí nad Labem. Ale v době, kdy byla média zvána vedením městské policie k „exhibici“ zvané stěhování Červeňákovců na Slovensko, nikdo netušil, k jak absurdnímu dramatu během dalších let dojde.

V Severočeském regionálním deníku jsem uvedl 25. února 1993, podle výpovědí rodiny Červeňákových, následující: „Maria Horváthová přijela před třemi lety za svou matkou ze Slovenska a netušila, že pobyt její rodiny v Ústí n. L. bude strastiplný. Koupili od Ondreje Gaži byt za 3500 Kč a byli už tenkrát vystěhováni, protože byt byl prodán rodině načerno. Protože rodina neměla kde bydlet, byt jim byl nakonec přidělen. Jiní Romové jim nadávali do „domorodců“, báli se údajně poslední dobou vyjít na ulici.

Syn Dušan byl údajně zabit (podle jiné verze se jednalo o otravu plynem), dcera Marcela byla prý zabita černými pasáky na Teplicku… Vzhledem k tomu, že se bojí zdejších Romů, raději odjede. Přesnou představu o tom, kde bude rodina po návratu bydlet a pracovat, nemá.“