Největší problémy Frýdlantu? Zdravotní péče a špatné dopravní spojení do vnitrozemí. Vyplývá to z ankety Deníku, který oslovil všechny kandidáty na tamního starostu. Právě tato dvě témata byla nejčastěji zmiňovanými bolístkami města.

1) Co považujete za největší problém Frýdlantu a jak jej budete řešit, pakliže budete ve vedení města?
2) Jakou největší investiční akci chystáte, pakliže budete ve vedení města, a jak ji budete financovat?

Dan Ramzer (ODS)

Dan RamzerZdroj: ČTK1) Největším problémem Frýdlantu je absence kvalitního dopravního spojení do Liberce komunikací I/13 a současný stav zdravotní obslužnosti ve Frýdlantské nemocnici, kdy současný provozovatel negarantuje 24 hodinovou zdravotní péči. Ani jeden problém nevyřešíme sami. Pokud jde o komunikaci, tu musí řešit stát, a co se týká nemocnice, tam musí pomoci Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec.

2) Největších investičních akcí bude několik – rekonstrukce Kodešovy ulice ve spolupráci s Libereckým krajem a Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s., rekonstrukce autokempu s koupalištěm, pokud na něm bude shoda v zastupitelstvu, rekonstrukce budovy ZŠ TGM v Bělíkově ulici, kam by se měla stěhovat základní umělecká škola, a v případě, že bude Krajská nemocnice Liberec provozovat frýdlantskou nemocnici, je potřeba výrazně zainvestovat a rekonstruovat celý areál nemocnice ve výši cca 50 mil Kč.

Jaroslav Vančura (Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst)

Jaroslav Vančura, kandidát do zastupitelstva města Frýdlant 2018.Zdroj: Archiv Jaroslava Vančury1) Za jednu z největších slabin města považuji spojení s Libercem. Cesta do krajského města přes Jizerské hory a obce. Pokud se vyřeší toto téma, změní se kvalita celé oblasti Frýdlantsko, ne jen Frýdlantu. Zdravotnictví, dostupnost vyšší úrovně péče. Pracovní příležitosti, kratší doba strávená na cestě do práce, ale i větší zájem zde vybudovat menší firmy. Větší nabídka práce by znepříjemnila život a omezila argumentaci „profesionálních“ sociálně nepřizpůsobivých, kteří tvrdí, že nemohou pracovat, protože není kde. Což je jeden z důvodů, proč se do okrajových oblastí stěhují.

K dosažení vede cesta přes neustále vyjednávání s odpovědnými orgány a představiteli obcí, kteří v současné brání nutným stavebním dílům. Právo na standardní úroveň života mají i ti pracující občané, kteří žijí na periferii republiky.

2) V první řadě je nutné si uvědomit, že jakákoliv akce není z rozhodnutí jedince, byť by byl ve vedení, ale zastupitelstva. Ve městě se ve spolupráci s krajem připravuje rekonstrukce ul. Kodešova, což je akce, která je již v běhu, a je nutno ji dotáhnout co nejdříve k realizaci. Problematické jsou ulice Palackého, Vrchlická, které již nejsou ve středu města, ale řešit se musí. Jak řešit financování. Využít možnost dotací a vlastního podílu města.

Nicméně v souvislosti s investicemi jsou změny priorit tak rychlé, že za skutečné lze považovat akce, které dojdou do fáze realizace. Nicméně je možné, že by mohlo dojít k nalezení řešení v tématu zdravotnictví a to konkrétně Nemocnice Frýdlant. Pokud by se k tomu došlo, bude na městě aby potvrdilo svůj postoj finančním vkladem do objektů. Toto financování by nebylo jen z jednoho zdroje, ale bude třeba hledat kombinaci zdrojů, včetně podílu ostatních obcí na Frýdlantsku, neboť zdravotní služba bude sloužit pro občany celého Frýdlantska, což je třeba, aby i ostatní starostové tuto službu podporovali.

Antonín Dočekal (Domov můj Frýdlant)

Antonín Dvořák, kandidát do zastupitelstva města Frýdlant (Domov můj Frýdlant) 2018.Zdroj: Archiv Antonína Dočekala1) Největším problémem našeho města je zároveň průšvihem celého Frýdlantského výběžku. Je jím  městská nemocnice v rozkladu. „Kdysi kolébka, nyní Frýdlantska mého rakev.“ Jedině ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec vidíme šanci na znovuobnovení 24hodinové základní lékařské péče - pohotovosti. Úrovně a pověsti dosažené pod vedením primáře pana MUDr. Viktora Hrnčíře si však můžeme už jen nechat zdát…

2) Opomíjené Frýdlantsko a město Frýdlant naléhavě potřebuje, aby byla konečně dokončena rychlostní cesta z Mníšku do Frýdlantu. Vytvoříme permanentní tlak na krajské orgány ať začnou konečně plnit letité sliby! Nechceme, aby město bylo pouhou noclehárnou liberecké průmyslové zóny. Pak se vrátí na Frýdlantsko firmy a prosperita. Investiční akce lze realizovat jedině v názorové shodě většiny zastupitelstva.

Roksolana Sobotová (Starostové pro Liberecký kraj)

Roksolona Sobotová, kandidátka do zastupitelstva města Frýdlant 2018.Zdroj: Archiv Roksolany Sobotové1) Jedním z největších problému ve Frýdlantě je nedostupnost kvalitní lékařské péče a nedostatek zdravotních služeb. Chtěli bychom udržet maximální možný rozsah lékařských a zdravotnických služeb nemocnice ve Frýdlantě. Jedině ve spolupráci s krajským úřadem, krajskou nemocnicí, okolními obcemi a s podporou města Frýdlant, lze docílit úspěchu. Myslím si, že společně můžeme najít cestu pro všechny strany přijatelnou. Musíme myslet na naše obyvatele, koneckonců jsme jejich součástí, a naším úkolem je hájit jejich zájmy.

2) Chtěla bych investovat nějaké finance do rozvoje města: vybudování kvalitní infrastruktury, kompletně opravit ulice Kodešova, Vrchlického, aj. Zvýšit počet parkovacích míst, opravit cesty, chodníky, vybavit dětská hřiště, podpořit výstavbu rodinných domů na nových pozemcích a také vybudovat veřejné koupaliště v oblasti autocampu. Finance se dají sehnat mnoha způsoby, hlavně je potřeba dobře hospodařit s rozpočtem. Dále by mohly úpravy spolufinancovat dotace, nákup elektřiny a plynu na aukcích a veřejné zakázky s účastí místních firem. Myslím si, že společnými silami zde zmíněné projekty mohou dosáhnout úspěšného konce.

Alexandr Stejskal (Svoboda a přímá demokracie)

Alexandr Stejskal, kandidát do zastupitelstva města Frýdlant 2018.Zdroj: Archiv Alexandra Stejskala1) Největším problémem města Frýdlant je malá nabídka pracovních příležitostí. Občané dojíždí za prací do okolních měst, kde také svůj plat utrácejí. Mohu říci, že nám z 90 % odtékají peníze mimo Frýdlant. Když tu budeme mít pro své občany zázemí a práci, zůstanou ve městě naši lidé a spolu s nimi i prostředky pro rozvoj podnikání. Řešení vidíme v oslovení a přilákání investorů do našeho města. V současné době je město Frýdlant jen noclehárnou, která tak ztrácí možnost rozvoje a město tak stagnuje.

2) Naše politické hnutí SPD vidí jako nezbytně nutné zapracovat na vybudování bytů pro mladé a začínající rodiny. Stávající stav a počty bytů jsou neodpovídající počtu evidovaných žádostí o bydlení. Důležité je i zajištění finančních prostředků na znovuobnovení a otevření nemocnice Frýdlant, která byla vždy vyhlášenou nemocnicí se skvělými lékaři. Všechny naše názory sladíme s názory občanů města, kteří by získali prostor se k dané situaci vyjádřit prostřednictvím referenda.

Petr Beran (Frýdlant sobě)

Petr Beran, zastupitel města Frýdlant (Frýdlant sobě).Zdroj: Archiv Petra Berana1) Za největší problém Frýdlantu považuji nedostatečnou zdravotní péči poskytovanou v místě. Ten problém se vleče již několik let a navíc úroveň poskytovaných služeb má sestupnou úroveň. Ke zlepšení tohoto stavu se snad nyní schyluje. Zlepšení podmínek se dotkne všech obyvatel Frýdlantu a dalších částí výběžku - dětmi počínaje a seniory konče.

Palčivých problémů je ale samozřejmě víc:  nedostatek pracovních příležitostí, dopravní spojení s Libercem, cena vody. Co se týče způsobů řešení problémů - nikdo nebude schopen cokoliv vyřešit sám. Bude k tomu potřebovat partnery, kteří budou schopni konstruktivně pracovat, vymýšlet varianty řešení, posoudit dopady toho či onoho řešení a rozhodnout. A na takový způsob práce jsem připraven.

2) Největší investiční akce, které se připravují, jsou rekonstrukce ulice Kodešova, postupná revitalizace sídlišť a již zmíněné řešení služeb poskytovaných ve frýdlantské nemocnici. Financování obecně lze řešit vlastními zdroji, dotací nebo úvěrem. Prioritně využijeme možnosti dotací a u ostatních projektů (včetně těch, které vzniknou v průběhu realizace připravených) se financování pokryje v kombinaci vlastní zdroje a úvěr.

Co se týče zaúvěrování města, je třeba zodpovědně posoudit přípustnou výši a dopad splácení na chod města. Především s předpokládanou nemalou spoluúčastí města na řešení zajištění zdravotní péče považuji za pozitivní, že nedošlo ke koupi areálu Slezan. Nezbytná likvidace objektů v areálu by odčerpala nemalou část prostředků z účtu města. Taková dobrodružství si dovolit nemůžeme a celý záměr byl pro mě od prvopočátku velmi nedůvěryhodný.