1) Co považujete za největší problém Chrastavy a jak jej budete řešit, pakliže budete ve vedení města?
2) Jakou největší investiční akci chystáte, pakliže budete ve vedení města, a jak ji budete financovat?

Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj)

Michael Canov1) a) Město Chrastavu již léta hyzdí při vjezdu do města ruina bývalé ubytovny Kovák, naším cílem je demolice Kováku, které dosud opakovaně brání odvolací orgán KÚ LK. Vzhledem k dosavadnímu postoji KÚ LK chceme záležitost řešit soudně. 

b) V souvislosti s polským dolem Turów hrozí nedostatek vody ve studních ve Vítkově. Ve spolupráci se státem, SVS, Libereckým krajem a dalšími postiženými obcemi chceme dosáhnout realizace vodovodu v této ohrožené části města financované v rozhodující míře z národních prostředků. 

2) Dokončit kompletní rekonstrukci budovy školy v ulici Školní a realizovat rekonstrukci budovy školy v ulici Revoluční. Financovat obě akce chceme z podstatné části za pomoci evropských dotací (ve Školní IROP, v Revoluční IPRÚ).

Karel Řehák (ČSSD)

Kandidát do zastupitelstva města Chrastava Karel Řehák (ČSSD).1) Problémům, které se vyskytují v našem městě Chrastavě, se již poměrně dlouhou dobu věnuji, ale ne všechny se daří řešit. Nicméně se asi dotazujete na největší problém, který tíží mě. Mnozí by očekávali, že zde budu zmiňovat chrastavskou bolest „ubytovnu Kovák“, ale já si dovolím upozornit na skutečnost, že v jednadvacátém století není na velké části území Chrastavy rozvod pitné vody a velká část města není odkanalizována. Tento problém souvisí se zdravím obyvatel, a to považuji za prioritu. Zdraví řadím na první místo svého hodnotového žebříčku. Podařilo se nám zatím prosadit tzv. „Fond voda“, ale doufám, že se podaří získat finanční prostředky v rámci řešení problematiky nedostatku vody v souvislosti s polským hnědouhelným dolem Turow. Projektová studie je již vyhotovena. Jsem optimista a doufám, že se nám společnými silami tento problém podaří dořešit.

2) Letošní volby v našem městě budou o něco zajímavější než v minulosti. Zájem o posty v zastupitelstvu má letos šest stran a hnutí. A opět bude záležet, jakým vyjednáváním bude postaveno vedení města a jak bude vypadat samotné složení zastupitelstva. To znamená, zda bude zastupitelstvo konstruktivní, nebo zda bude převaha jednoho hnutí. Tak uvidíme. Nicméně o největší investici může mít člověk představu, ale záleží na schválení zastupitelstvem, jako nejdůležitějším rozhodujícím orgánem. Důležité je maximální využití dotačních programů pro spolufinancování investičních akcí. V současné době běží velká finanční akce, a to rekonstrukce školy ve Školní ulici, tu bychom chtěli dotáhnout do úspěšného konce. A již dnes se podílíme na plánu rekonstrukce školní budovy v Revoluční ulici. Přeji si pro vzdělávání našich školáků, aby se nám podařilo tuto investiční akci také dotáhnout do zdárného konce za předpokladu získání peněz z dotačních programů. Jako speciální pedagog a učitel vím, že na vzdělávání v odpovídajícím prostředí velice záleží.

Petr Rozmajzl (ANO 2011)

Kandidát do zastupitelstva města Chrastavy Petr Rozmajzl (ANO).1) Není snadné přiřadit některému problému či situaci status největší. Pro nás je každý problém důležitý a budeme se ho snažit vyřešit co nejpromptněji ke spokojenosti spoluobčanů. Rozhodně k nejpalčivějším problémům patří takové, které jsou v řešení dlouhodobě. Mezi takové musím zmínit zdravotnictví, konkrétně absenci dětského lékaře v Chrastavě a velkou potencionální hrozbu v podobě odchodu dalších dosluhujících lékařů. Jsme si vědomi, že tento problém netíží pouze naše město, ale všechna menší města napříč republikou. Chceme oslovit studenty a absolventy medicíny přímo na lékařských fakultách s konkrétními nabídkami, samozřejmě včetně pobídky, kterou město již nyní nabízí.

Je nutné již s dostatečným časovým předstihem hledat a přivést nové lékaře, kteří zajistí kvalifikovanou zdravotní péči v našem městě. Dále se chceme podílet na „boji“ vedoucímu k demolici ubytovny Kovák. Tato již téměř osm let vybydlená budova je ostudou našeho města. Budeme, tak jako je tomu doposud, využívat všechny zákonné prostředky vedoucí k dosažení cíle – tj. demolice. Jsem přesvědčen o tom, že podobné, ne-li stejné priority mají i ostatní strany a hnutí, které kandidují do Zastupitelstva města Chrastavy. A ať už volby dopadnou jakkoliv, budeme participovat na prosazení všech smysluplných řešení jakýchkoliv problémů.

2) V letošním roce se u nás v Chrastavě započalo vícero větších investičních akcí. Ať už rekonstrukce školní budovy v Školní ulici či oprava povrchů náměstí nebo rozšíření parkovacích ploch na Střeleckém vrchu. Určitě chceme v tomto duchu, jak bylo nastaveno nynějším vedením města, pokračovat. Pokud bychom byli součástí vedení města, určitě bychom usilovali o odkanalizování částí města, které doposud kanalizaci nemají. Ohledně financování jsme připraveni důsledně sledovat a plně využívat dotační programy tak, abychom pokud možno co nejméně zatížili rozpočet města.

Franišek Böhm (SPD)

Kandidát do zastupitelstva města Chrastava František Böhm (ČSSD).1) Největší problém spatřuji v tom, že jsou opomíjené některé zásadní otázky v rozporu se zájmem občanů. Zcela jistě chceme absolutně transparentní město, žádné pletichy či klientelismus. Musíme vzbudit maximální zájem občanů o dění a politiku města a aktivovat jejich přímé názory skrz referendum. Nezbytně také musíme řešit otázku teplárenství, u kterého budeme velmi aktivní, jelikož máme mnoho odborníků na tuto problematiku.

2) Chystáme opravdu mnoho věcí pro zlepšení každodenního života občanů města Chrastavy. Není pravidlem, že velká investice vede k zásadní spokojenosti. Mnoho menších věcí, které připravujeme, bude mít velmi kladný dopad na lepší a bezpečnější život. Příkladem mohou být kamerové systémy, veřejná osvětlení, podpora kulturního života skrz amatérské divadelní sbory, dětská hřiště, sportovní kluby, podpora důstojného stáří, rozvinutá infrastruktura, maximální podpora MP a hasičů, zabránění vzniku ghett, dosažení demolice budovy „Kováku“, a podobně by se dalo pokračovat velmi dlouho.

Máme dlouhodobou vizi a hodně energie. Pokud mám ale vybrat aktuálně největší plánovanou investici, tak tím je bezesporu azylový dům pro matky v nouzi. Sociální podpory pro skutečně potřebné je stále hrubý nedostatek. Díky této službě můžeme ženám a jejich dětem zabezpečit lepší a jistější život, novou práci a vlastní zázemí. Azylový dům je přechodný stupeň a neumožňuje hrubé vysávání veřejných peněz. Financování vidíme v úzké spolupráci města s MMR a využívání příslušných dotačních fondů. Například integrovaný regionální operační program.