Podíl 88,6 procent vodou zásobovaných obyvatel řadil v loňském roce Liberecký kraj dokonce na čtvrtou spodní příčku v rámci celé ČR.

Přestože se počet napojených meziročně zvýšil o 2 689 osob, zůstal Liberecký kraj s 380 744 zásobenými obyvateli i nadále pod republikovým průměrem.

Příčiny, proč se mnoho lidí stále spoléhá na svou studnu, jsou různé. Jednou z hlavních bývá mnohdy havarijní stav veřejných vodovodních rozvodů. Právě 23,8procentní podíl ztrát upravené vody (nefakturované), určené k realizaci, byl loni v Libereckém kraji druhým nejvyšším v republice. Nezáviděníhodné prvenství získal v tomto případě kraj Ústecký.

Z pohledu spotřeby bylo loni na Liberecku nejvíce fakturované vody použito v domácnostech (59,9 procent). Na odvětví průmyslu pak připadalo 27,2 procent a zemědělci zužitkovali 1,2 procent celkové spotřeby v kraji.

Do kanalizace bylo v loňském roce vypuštěno 18 525 tisíc metrů krychlových odpadních vod. Potěšující jistě bylo, že s podílem čištěných odpadních vod z kanalizace 99,3 procent se Liberecký kraj zařadil mezi čtyři nejlepší kraje v celé ČR.

Na území kraje loni provozovalo svou činnost celkem 75 čistíren odpadních vod – 3 čistě mechanické, zbylé pak mechanicko-biologické. Z celkových 5 665 tun sušiny byla většina zneškodněna rekultivací či kompostováním.