V uvedené lokalitě se nachází výtlačný ocelový vodovodní řad, který odvádí vodu ze zdroje Roudnice n. L. do vodojemů Hostěraz - starý a Hostěraz - nový. Tento řad vede od kolektoru v Roudnici v souběhu s přivaděčem, který slouží pro zásobování Roudnice.

Ocelové potrubí je v havarijním stavu, a proto došlo k jeho vyřazení z provozu. Po rekonstrukci bude sloužit v případě poruchy i jako zásobní. Navržená rekonstrukce umožní zásobení města Roudnice pitnou vodou z vodojemu Hostěraz do vodojemu Slavín i v případě odstavení stávajících vodovodních řadů a zároveň opětovné využití zdrojů Roudnice S1 a S2.

Vodovodní řad z Roudnice do Hostěrazu bude hotový v listopaduVodovodní řad z Roudnice do Hostěrazu bude hotový v listopaduZdroj: se svolením SVS

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 3 023 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady jsou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou je zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2023. Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 295,77 mil. korun bez DPH.