Věznici ve Stráži pod Ralskem v současné době chybí 16 strážných a dozorců. O práci dozorců i o věznici samotné jsme si povídali s tiskovou mluvčí a zároveň vedoucí správního oddělení věznice Martinou Krutinovou.

Má tento podstav nějaký vliv na bezpečnost zařízení?

I přesto, že nám v současné době chybí 16 služebních míst, není v žádném případě nijak narušena bezpečnost věznice. Vzhledem k nedostatku strážných a dozorců je ale potřeba mnohem pečlivěji plánovat jednotlivé směny.

Co nabízíte potenciálním uchazečům o místo dozorce?

Uchazeči o zaměstnání ve služebním poměru nabízíme stabilní zaměstnání s nástupním služebním příjmem 19 840 Kč, dále 30 dnů dovolené v kalendářním roce, příspěvek na stravování, zajištění lékařské péče, rodinnou a dětskou rekreaci v rekreačních zařízeních Vězeňské služby ČR (VS), možnost čerpání bezúročných půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb, možnost ubytování na ubytovně VS ČR ve Stráži pod Ralskem, možnost přidělení městského nájemního bytu v Mimoni a okolí.

Zaměstnání nabízíme i absolventům středních a vysokých škol bez předchozí praxe.

Vedoucí správního oddělení věznice Martina Krutinová.Jaké jsou na uchazeče kladeny nároky?

Uchazeč o přijetí musí splňovat několik předpokladů, které jsou stanoveny zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (bezúhonnost, občanství ČR, dosažené střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, plnou způsobilost k právním úkonům, fyzickou, osobnostní a zdravotní způsobilost, nesmí být členem žádné politické strany ani politického hnutí, nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost). Jestliže nesplní tyto předpoklady, přijímací řízení nemůže být zahájeno. Během přijímacího řízení vykonává uchazeč testy tělesné zdatnosti. Absolvuje pět disciplín. Musí v nich dosáhnout alespoň 30 bodů.

Po splnění testů tělesné zdatnosti následuje posouzení psychologem. Za osobnostně způsobilého se považuje uchazeč, u něhož byly podle závěru psychologa bezpečnostního sboru zjištěny takové charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru. V závěru přijímacího řízení je uchazeč oddělením personálním vyslán na vstupní pracovně lékařskou prohlídku.

Jedná se o fyzicky a psychicky náročné zaměstnání?

Vzhledem k tomu, že se jedná o práci, kde se dennodenně setkáváte a pracujete mezi psychopatologicky narušenými osobami, již to samotné naznačuje, že se jedná o náročné zaměstnání na psychiku. Z hlediska fyzického je zaměstnání příslušníka také náročné a to např. i z důvodu, že může za den nachodit po věznici i několik kilometrů. Pokud se jedná o konkrétní fyzické a psychické předpoklady, je to, jak jsem se již zmínila, že každý uchazeč o zaměstnání už musí v rámci přijímacího řízení absolvovat testy fyzické zdatnosti a posouzení u psychologa.

Jak probíhá střídání služeb dozorců, v jakých intervalech slouží?

Příslušníci pracují na dvanáctihodinové směny a to tak, že dva dny slouží denní směnu, dva dny noční směnu a následně pak mají čtyři dny volna. V průběhu směn mají samozřejmě nárok na čerpání zákonné přestávky na odpočinek a stravování.

Jakým způsobem vězně napravujete? Má věznice školený vychovatelský personál?

V rámci programů zacházení se pro odsouzené připravují speciálně výchovné programy, různé vzdělávací kurzy a zájmové aktivity. Ve věznici pracují přímo s odsouzenými školení vychovatelé, speciální pedagogové, sociální pracovnice a tito všichni se soustředí na konkrétní práci s odsouzenými.

Věznice Stráž pod Ralskem vznikla v roce 1973 z původních ubytoven, které sloužily pro pracovníky uranových dolů. Kolik platí vězeň za svůj pobyt v zařízení?

Povinnost hradit náklady výkonu trestu je stanovena zákonem o výkonu trestu odnětí a vyhláškou o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány ve výši maximálně 1 500 Kč měsíčně, povinnost je stanovena v závislosti na výši pracovní odměny a výši jiných příjmů odsouzeného a také na výši prostředků, které byly odsouzenému zaslány do věznice, dále také na délce pobytu ve výkonu trestu v daném měsíci.

V některých zákonem daných případech je odsouzený od povinnosti hradit náklady výkonu trestu osvobozen, například, když pro něj věznice nemá práci a nebyl nezaviněně zařazen do práce, byla mu poskytnuta nemocniční péče, byl zařazen do terapeutického programu a v dalších případech.

S jakými zaměstnavateli v regionu spolupracujete?

Spolupracujeme s několika zaměstnavateli v regionu. Ti zaměstnávají naše odsouzené především jako pomocné dělníky v různých provozech, například v kovovýrobě, sklářském průmyslu, při montáži svítidel, recyklaci kovových odpadů či domácích spotřebičů a podobně.

V současné době zájem o zaměstnávání odsouzených mimo věznici ze strany podnikatelských subjektů převyšuje možnosti věznice, což je odůvodněno nedostatkem jednak odsouzených splňujících kritéria pro udělení volného pohybu mimo věznici při plnění pracovních úkolů, jednak odsouzených, kteří mohou být zařazení na nestřežená pracoviště mimo areál věznice.

Od března roku 2013 bylo ve Věznici Stráž pod Ralskem zahájeno zaměstnávání odsouzených prostřednictvím Provozovny střediska hospodářské činnosti. Jedná se o podnikatelskou činnost věznice, která je v současné době zaměřena na poskytování služeb hospodářským partnerům. Výhodou tohoto zaměstnávání je, že věznice má možnost získat finanční prostředky k zajištění chodu věznice.

Mohou vězni pracovat přímo ve vězení?

Ano, samozřejmě, ve věznici Stráž pod Ralskem odsouzení pracuji ve vnitřním provozu na různých úsecích, zajišťujících běžný chod věznice. Je to především stravovací provoz, který zahrnuje kuchyň odsouzených, kuchyň pro zaměstnance a zabezpečuje celodenní stravování odsouzených a stravování zaměstnanců, popřípadě další stravovací služby. Dalším důležitým úsekem jsou údržbářské dílny, kde jsou zaměstnáváni odsouzení v různých profesích jako zámečník, elektrikář, truhlář, instalatér, zedník, malíř apod., potřebných k zajištění běžné údržby, oprav nemovitostí včetně stavebních prací menšího rozsahu a drobné výroby. Odsouzení jsou také zaměstnáváni ve výstrojních skladech, kde provádí drobné opravy výstrojních součástek a obuvi.

Kromě vnitřního provozu mohou odsouzení pracovat uvnitř věznice v rámci Provozovny střediska hospodářské činnosti, která spolupracuje s několika zaměstnavateli mimo věznici.

Kolik si vězni vydělají?

Odsouzení jsou zařazováni do 1., 2. nebo 3. skupiny základní složky odměny podle druhu vykonávané práce. V první skupině se nevyžaduje odborná kvalifikace. U odsouzeného zařazeného do druhé skupiny základní složky odměny se vyžaduje potřebná odborná kvalifikace, u odsouzeného zařazeného do třetí skupiny základní složky odměny se zpravidla vyžaduje kvalifikace vyšší než úplné střední vzdělání nebo vyšší než úplné odborné vzdělání.

Základní složka odměny pro odsouzené je stanovena podle skupiny od 4 500 do 9 000 korun

Je mezi vězni o práci zájem? Převyšuje spíš nabídka nebo poptávka?

Mezi odsouzenými je o práci zájem, většinou poptávka převyšuje nabídku.

Fakta o věznici ve Stráži pod RalskemVěznice Stráž pod Ralskem vznikla v roce 1973 z původních ubytoven, které sloužily pro pracovníky uranových dolů.
• Věznice Stráž pod Ralskem vznikla v roce 1973 z původních ubytoven, které sloužily pro pracovníky uranových dolů.
• Budovy věznice od té doby prošly řadou změn a rekonstrukcí. V letech 1994 až 2001 se zde využívalo i zvláštní oddělení pro výkon vazby.
• Nynější věznice je profilována jako věznice s ostrahou, v rámci věznice je zřízeno oddělení s dozorem. V lednu roku 2007 bylo otevřeno specializované oddělení pro odsouzené s mentální retardací, zařazené do oddělení s dozorem. Ubytovací kapacita věznice je 736 míst.
• Mezi hlavní priority věznice patří zaměstnávání odsouzených. Vězni jsou zaměstnáváni přímo ve věznici, ale také na pracovištích mimo věznici. V rámci programů zacházení se pro odsouzené připravují různé vzdělávací kurzy, speciálně výchovné programy a zájmové aktivity.
• Ve věznici je zaměstnáno celkem 306 zaměstnanců, z toho 192 ve služebním poměru a 114 v pracovním poměru.