Stavba je koordinována s obcí Sulejovice, která provede vlastní investiční akci k vybudování dešťové kanalizace a následnou obnovu povrchů.

V uvedené lokalitě se v těsném souběhu s kanalizací nacházejí vodovodní řady z litiny z roku 1975, které jsou dožilé a poruchové. Kanalizaci, která byla vystavěna v roce 1985, tvoří potrubí z betonu. Kamerová prohlídka prokázala chemické narušení tělesa, korozi materiálu nad 50 procent, netěsné spoje a posunuté trubní spoje. Stoka je deformovaná, kanalizační šachty vykazují nedostatečné profily, špatný technický stav se projevuje také propady komunikace.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investiční akcí obce Sulejovice, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 316 metrů a kanalizace v délce 382,3 metrů.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. února 2021, vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech s ohledem na klimatické podmínky. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 1. srpna 2021.