Zda se její pozitivní vliv projeví i na českém území, musí prokázat aktualizovaný hydrogeologický model a pokračující monitoring hladiny podzemní vody. Závěry pracovní skupiny představil ředitel České geologické služby Zdeněk Venera, ministr životního prostředí Petr Hladík a radní Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek u Hrádku nad Nisou v Libereckém kraji.

Podzemní bariéra byla dokončena v červnu 2022 jako klíčové ochranné opatření, které má zamezit odtoku podzemní vody z území ČR. Jde o zásadní bod uzavřené Dohody mezi českou a polskou vládou o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów. Uzavřením Dohody o dole Turów získala Česká republika možnost průběžně monitorovat vliv těžby na životní prostředí a data o stavu podzemní vody, které dostává česká strana od Polska čtvrtletně. Vyhodnocení funkčnosti podzemní bariéry po dvanáctiměsíčním monitoringu hladiny podzemní vody zaslala polská strana v červnu 2023.

Na vzdálenějších vrtech hladina podzemní vody klesá

Skupina nezávislých expertů hodnotila předně dvě kritéria: propustnost bariéry a změnu hladiny podzemní vody. „U všech čtyř vrtů, které jsou uvedeny v Dohodě k posuzování funkčnosti podzemní těsnící bariéry, hladina podzemní vody roste, a to o 0,63 až 4,17 metrů za období duben 2022 až červen 2023,“ uvedl předseda expertní skupiny Zdeněk Venera.

Hydrodynamické testy ukázaly, že podzemní těsnící bariéra splňuje míru nepropustnosti uvedenou v Dohodě a lze ji podle parametrů v Dohodě považovat za funkční. „Růst hladiny podzemní vody byl zjištěn i ve třech vrtech ve vzdálenosti 400 - 850 metrů na nátokové straně podzemní těsnící bariéry, směrem od dolu na jih k české hranici,“ doplnil ředitel Venera.

Obnova vodovodu a kanalizace v Mimoni skončí do konce roku.
Obnova vodovodu a kanalizace v Mimoni skončí do konce roku

Na vzdálenějších vrtech v zatěsněném středním kolektoru na polském a českém území hladiny podzemní vody nadále klesají a dosahují historického minima. „Zda a v jakém časovém horizontu se pozitivní vliv podzemní těsnící bariéry projeví i v jejím širším okolí na českém území, je nezbytné prokázat aktualizovaným hydrogeologickým modelem a pokračujícím monitoringem hladiny podzemní vody,“ vysvětlil ředitel ČGS Venera.

 Monitoring hladiny podzemní vody bude pokračovat

„Je nutné zdůraznit, že ani po ročním pilotním provozu bariéry a kontrole dat, pravidelný monitoring nekončí. Polská strana musí dle Dohody i nadále pravidelně poskytovat údaje o hladině podzemní vody ze všech monitorovacích vrtů spolu s dalšími hydrogeologickými údaji, a to až do konečné rekultivace dolu Turów. My jako Česká geologická služba budeme data dále pro Ministerstvo životního prostředí vyhodnocovat z hlediska vlivu dolu na hladinu podzemní vody na našem území,“ popsal zásadní část Dohody ředitel Venera s tím, že zachovány zůstanou i hodnotící mise, které ČGS v dole provádí. Dohoda dává právo službě, aby mise prováděla čtyřikrát za rok, minulý týden se uskutečnila již šestá mise.

 Vznikne aktualizace hydrogeologického modelu dolu

„Polská strana má navíc stanovenou podmínku vyplývající z řízení EIA, že musí do dvou let od dokončení podzemní bariéry (do 30.6. 2024) vypracovat porealizační vyhodnocení ve formě aktualizace hydrogeologického modelu dolu. Model z roku 2015, který byl použit pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí pro pokračování těžby, bude aktualizován podle nových skutečností, včetně zjištěných hladin podzemní vody,” uvedl Zdeněk Venera. Aktualizace posoudí, zda projektovaný a realizovaný rozsah podzemní bariéry je dostačujícím opatřením.

Bedřichovský vodojem čeká výměna technologií. Ilustrační foto
Bedřichovský vodojem čeká výměna technologií

„Na základě aktualizovaného modelu a pokračujícího monitoringu posoudíme, zda je rozsah podzemní bariéry dostačující, nebo bude potřeba přijmout další opatření,“ uvedl ředitel Venera s tím, že pokud by se ukázalo, že důl Turów je odpovědný za další pokles hladiny podzemní vody, musí polská strana přijmout další opatření, jako je rozšíření podzemní bariéry či její prohloubení a zatěsnění, aby byla zajištěna maximální ochrana podzemní vody na území České republiky.

 Budování potřebné vodovodní infrastruktury

„Mezivládní dohoda je nejlepším řešením, které po celou dobu jejího trvání přináší hmatatelné benefity pro lokality postižené činností dolu Turów a pro jejich obyvatele. Díky Dohodě máme možnost průběžně monitorovat vliv těžby na životní prostředí, máme data o stavu podzemní vody, o hluku a kvalitě ovzduší. Součástí Dohody je kompenzace části nákladů nezbytných například pro vybudování potřebné vodovodní infrastruktury. Finanční příspěvek polské strany, kterou Česko podpisem Dohody získalo, bylo 45 milionů eur, z nich Liberecký kraj obdržel částku ve výši 35 milionů eur na zajištění náhradních zdrojů pitné vody a 10 milionů eur získalo MŽP na zajištění monitoringu dopadů těžby v dole Turów, konkrétně podzemní vody, ovzduší, hluku, světelného znečištění a pohybů terénu,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Polská strana začala aktuálně stavět zemní val, který osadí zelení, což je jednou z dalších podmínek v Dohodě. Předpokládaná doba výstavby činí 4 až 7 měsíců, následná výsadba stromů zabere zhruba 3 až 5 měsíců. Hotovo by tedy mělo být zhruba v červnu 2024,” doplnil ministr Hladík.

 Rekonstrukce úpravny vody Machnín

Na konci června byla v Liberci, místní části Machnín, zahájena rekonstrukci tamní úpravny vody. Tato rekonstrukce a s ní související revitalizace zdrojů vody je prvním ze čtyř investičních projektů, které pomohou vypořádat se s dopady sucha a důlní činností polského dolu Turów v oblastech Hrádecka a Chrastavska v Libereckém kraji. Z 35 milionů eur, které přinesla Libereckému kraji Dohoda o Turówu, bude kromě rekonstrukce úpravny vody v Machníně také například zvýšena kapacita chrastavského vodojemu Sv. Ján a dále vybudovány vodovody mezi Hrádkem nad Nisou a Václavicemi a z Chrastavy do Horního Vítkova,“ uvedl za Liberecký kraj radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek.

Modernizovaná Úpravna vody Machnín zajistí kvalitní pitnou vodu, která pomůže vypořádat se s dopady sucha a důlní činností polského dolu Turów v oblastech Hrádecka a Chrastavska v Libereckém kraji. Rekonstrukce úpravny si vyžádá 164 milionů korun. Na další opatření proti úbytku vody je ve Fondu Turów Libereckého kraje 896 milionů korun. Generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák uvedl, že v areálu úpravny bude rekonstruován hlavní objekt budovy úpravny vody a objekt kalové nádrže.

„Rovněž budou vybudovány nové inženýrské sítě jako je vodovod, kanalizace a elektrorozvody a související objekty na nich. Bude provedena celková rekonstrukce technologie úpravy vody, nahrazena stávající zastaralá zařízení moderními technologiemi pro zajištění konstantní kvality vyrobené pitné vody a současně umožňující automatizaci provozu,“ vysvětlil generální ředitel SVS, která je investorem stavby. Projekt je financován z Operačního programu Životního prostředí 2021-2027, z Fondu Turów Libereckého kraje a zdrojů SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. června 2023 a potrvá do června 2025.