MapkaZdroj: SVSZastaralé a poruchové potrubí je dlouhé 1431,6 metru. Předmětem stavby je rekonstrukce zásobních a rozvodných vodovodních řadů, dále pak odpadních potrubí odpadu z vodojemu a odvodnění. Součástí rekonstrukce liniových potrubí je přepojení stávajících navazujících vodovodních řadů a vodovodních přípojek. Armaturní šachta bude nahrazena novou prefabrikovanou jímkou.

Ve stávajícím vodojemu bude provedena úprava stavební elektroinstalace a osazen nový rozvaděč s dálkovým přenosem dat, která budou přenášena radiově na centrální dispečink provozovatele. Rekonstrukce vodovodu bude provedena kombinací otevřeného výkopu a bezvýkopové metody berstlining. Stávající nadzemní hydranty budou zrušeny, nově bude osazen jeden podzemní hydrant a dva nadzemní hydranty.

Ilustrační foto
I voda v bazénu si zaslouží naši péči, jak kontrolovat její kvalitu?

Jedná se o rekonstrukci vodovodu ve stávajících trasách. Rekonstruované vodovodní řady jsou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou je zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem. Investorem stavby je SVS. Jde o jednu ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 70,35 mil. korun bez DPH.