Rok 2008 má snížit prostor pro korupci a klientelismus v regionech. Komunální politici, kteří jsou pro výkon své funkce uvolnění (tzv. politik na plný pracovní úvazek jako je primátor, náměstci atp.), od ledna tohoto roku nepobírají žádnou odměnu za své působení ve správních a dozorčích radách organizací, kde zastupují města.

Podle souhrnné studie Transparency International (studie k dispozici zde | tisková zpráva) například loni v březnu bylo 11 míst v radách těchto společností obsazeno libereckými zastupiteli uvolněnými a 21 zastupiteli neuvolněnými.

Počet míst ve správních a dozorčích radách v městských, polosoukromých a soukromých firmách obsazených představiteli města Liberce:

primátor

Jiří Kittner (ODS)
10 funkcí

náměstci primátora

Milan Šír (ČSSD)
2 funkce

Ivo Palouš (ČSSD)
1 funkce

Ondřej Červinka (ODS)
6 funkcí

Podle tiskového mluvčího města Martina Korycha již tato změna v Liberci nastala. „Podle výkladu zákonodárců jsou uvolnění politici v zaměstnaneckém poměru k městu. Tím pádem, pokud zastupují město v některé z organizací, dělají to v rámci své pracovní náplně. Není proto objektivní důvod, aby za takovou činnost dostávali další odměny,“ vysvětlil smysl nového zákonného ustanovení Martin Korych. „Podle mých informací městské společnosti se v souladu s tímto zákonem také chovají,“ dodal mluvčí.

To je však jen jeden ze zákonů, které letos začínají platit. Dalším opatřením je majetkové přiznání, které musí předložit nejen všichni radní, ale také vedoucí všech odborů města i jeho tajemník. „Zákon nám ukládá, aby každý radní, ale i všichni vedoucí odborů, mě nevyjímaje, odevzdali majetkové přiznání, přehled příjmů a darů za rok 2007, a to nejpozději do posledního června tohoto roku,“ popsal novou povinnost tajemník města Liberce Marek Řeháček.

Následně od prvního červencového dne budou tato přiznání k dispozici veřejnosti. „Každý občan bude mít po předložení občanského průkazu právo do tohoto přehledu nahlédnout. Volně na internetu však k dispozici nebude,“ upřesnil.

Nový zákon, který zvýší veřejný dohled na regionální politiky, ale i na úředníky na pozici vedoucích odborů, provázely velké spory. Základním tvrzením jeho odpůrců byla námitka příliš velkého zásahu do soukromí člověka. Zákon proto také zakazuje údaje z těchto přiznání zveřejňovat. „Občané si samozřejmě zde na radnici mohou dělat výpisky z přiznání, ale není dovoleno zveřejnit jejich obsah,“ doplnil Marek Řeháček.

Podle tajemníka města teprve praxe ukáže, jestli se rizika, na které odpůrci zákona ukazovali, naplní či nikoliv. „Plně chápu veřejný zájem, který je naplněn zveřejněním těchto informací. Na druhou stranu se obávám negativních dopadů. Pokud například někdo z vedoucích odborů zdědí velkou částku, tak to bude muset následující rok uvést v přiznání. Myslím si, že pokud by se jednalo o částku v milionech korun, může se stát toto přiznání pro některé pachatele trestných činů návodné,“ zdůraznil tajemník města Marek Řeháček. „Sám s tímto přiznáním majetku a příjmů nemám žádný problém,“ dodal.

Radní města nebo zaměstnanec, který by tento přehled svého majetku a příjmů odmítl dát, nebo by v něm uvedl nepravdivé údaje, podstupuje podle tajemníka nemalé riziko. „Sankce, které zákon stanový, jsou v řádech statisíců korun,“ konstatoval tajemník města Liberce Marek Řeháček.

Nevíc firem v historii města Liberce opanovat bývalý zastupitel Pavel Krenk
Držitelem rekordu města Liberce je jeho bývalý zastupitel Pavel Krenk, který byl, i je, znám svým nepřehlédnutelným vlivem v desítkách společností.
Výpis platných i zrušených záznamů OR, obsahuje úctyhodných 47 zápisů.
Jako označení způsobu propojení samosprávy se soukromým sektorem, se po republice mnohdy používá výraz „krenkovina“.
Krenk působí či působil ve společnostech:
O - R E A L a.s.
Bedřichovka spol. s r.o.
Oaza-energo, a.s.
ČKD Kutná Hora, a.s.
VILLA Janské Lázně, a.s.
PERSONNEL WELFARE - zařízení školního stravování, s.r.o.
A G MOTO, spol. s r.o.
Investiční společnost Bohemia a.s. v likvidaci
Investiční fond Bohemia dopravy - Komenius a.s.
SLAVÍČEK spol. s r.o.
Česká námořní plavba a.s.
Moravské kovárny, a.s.
Agromotor Velké Meziříčí a.s.
Oaza - net spol. s r.o.
B.G.M. holding a.s.
TRIVAL, a.s. „v likvidaci“
Controlling INVEST, spol. s r.o.
Sparta ČKD Kutná Hora, a.s.
Okresní hospodářská komora Kutná Hora
Dopravní podnik města Liberce, a.s.
Liberecká IS, a.s.
Technické služby města Liberce a.s.
Sportovní areál Liberec s.r.o.
ELSET, s.r.o.
Sportovní areál Ještěd a.s.
Komunitní práce Liberec, o.p.s.
GaTo Kutná Hora, a.s.
SCB Foundry, a.s.
TRICATEL CZ, a.s.
Česká 1, spol. s r.o.
OBDEN, s.r.o.
UNITED GLOBELL COMPANY, a.s.
UG Tools s.r.o.
UG okna, a.s.
Pavel Krenk HELPSERVIS.
Zdroj: www.justice.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Městské firmy jsou jedním z hlavních zdrojů neprůhlednosti v komunální politice, ukázal nový průzkum TIC

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 28. února 2008

Transparency International - Česká republika (TIC) zpracovala studii, která analyzuje hospodaření městských (obecních) firem, jejich informační otevřenost (zveřejňování výročních zpráv) a obsazování řídících a dozorčích orgánů zastupiteli.

Více než 40 % HDP je v České republice alokováno veřejným sektorem. Podstatná část těchto prostředků je vydávána na zajišťování služeb občanům na úrovni obecních samospráv, jež k tomu v řadě případů používají tzv. obecní obchodní společnosti (akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným, které buď obce celé vlastní nebo v nich mají určitý majetkový podíl).

Zakládání obecních obchodních společností lze sice odůvodnit objektivními výhodami (klasické účetnictví, flexibilnější manipulace s majetkem či možnost zadlužovat se), avšak přináší řadu problémů a rizik, které mohou vést k neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků. TIC se proto rozhodla provést monitoring 13 krajských měst (včetně Prahy), které vlastní majetkovou účast ve 210 obchodních firmách. Provedená studie odhaluje čtyři hlavní problematické okruhy:

*
Obecní obchodní společnosti nedodržují či nesprávně implementují zákon o veřejných zakázkách.Některé firmy za období květen 2004 - září 2007 nevyhlásily žádné zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách.
*
Nejasná aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím na tyto společnosti vede k nízké transparentnosti toku veřejných prostředků a k absenci efektivní kontrolynejen ze strany veřejnosti, ale i orgánů veřejnésprávy. Pouhá polovina sledovaných společností zveřejňujesvé výroční zprávy na internetu.
*
Statutární orgány obecních obchodních společností jsou obsazovány spřízněnými osobami či lidmi, jimž se potřebuje vládnoucíkoalice na radnici odvděčit.Nerozhodují profesní hlediska, a nelze tedy od vrcholných orgánů očekávat kvalifikovaná rozhodnutí. TIC zjistila, že až 510 míst ve sledovaných městech je určeno pro zastupitele,z toho vícenež 77 % obsadili neuvolnění zastupitelé, kteří mohou pobíratfinanční odměnu.
*
Ačkoli mají krajskáměsta v České republice majetkové podíly v 61 firmách,jež se pohybují na klasickém konkurenčním trhu, získávají z nich velmi malé množství finančních prostředků (pouze 0,1-1% celkových příjmů).

„Alokování veřejnýchprostředků do klasických podnikatelských subjektů neníefektivní a výhodnost i legitimita majetkové zainteresovanosti měst v obchodních společnostech je velmi sporná“, říká David Ondráčka, ředitel TIC.

„Obecní představitelé by se měli soustředit na vykonávání činností, pro které jsou určeni zákonem o obcích, spíše než na podnikání. Působení na klasickém konkurenčním trhu je vlastní subjektům soukromým“, říká Jan Pavel, spolupracovník TIC.

TIC proto doporučuje:

Obecní samosprávy by měly v souladu se svým základním posláním (péče o všestranný rozvoj území a občanů) utlumit klasické podnikatelské aktivity a soustředit se na základní okruh nekomerčních činností. Dále:

*
je nutné zvýšit kontrolu obecních obchodních společností, které mají charakter veřejnoprávní instituce, v oblasti jejich zadávání veřejných zakázek.
*
je žádoucí zvýšit transparentnost toku finančních prostředků v obecních obchodních firmách. Tento problém by měly zohlednit i připravované změny účetnictví veřejného sektoru (údaje by se měly objevovat i v systému ARIS). Standardem by mělo být rovněž zveřejňování výročních zpráv na internetu.
*
je vhodné upravit daňový a účetní systém tak, aby obecní samosprávy nebyly objektivně vedeny k masovému zakládání obchodních společností jako jiné formy interní produkce služeb. Lze uvažovat i o legislativním zakotvení nového typu právnické osoby kombinující výhody příspěvkových organizací (přímá kontrola) s obchodní společností (flexibilnější manipulace s majetkem, daňový režim apod.).
*
je nutné vyjasnit platnost zákona o svobodném přístupu k informacím vzhledem k obchodním společnostem s majetkovou účastí subjektu veřejného sektoru a vhodně rozlišit subjekty, které poskytují veřejné služby jako jinou formu interní produkce, od subjektů pohybujících se na konkurenčním trhu. Řešením by byla praxe, kdy by zařazení do kategorie veřejný zadavatel indukovalo zařazení do skupiny povinných subjektů.

David Ondráčka
ondracka@transparency.cz
Transparency International - Česká republika
tel: 224 240 895, fax: 224 240 914

www.transparency.cz

Nevládní organizace Transparency International-Česká republika je jednou z více než 90 poboček mezinárodní sítě Transparency International. Posláním TIC je zjišťovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu systémovému omezování. Více informací na www.transparency.cz.

Aktualizace: 28. 2. 2008