„Vzhledem k mírnému průběhu letošního jara zaznamenal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje v první polovině roku 2008 pouze 95 požárů ve volné přírodě. Zatím se jednalo o drobné požáry luk a lesů, které nezpůsobily rozsáhlé škody,“ uvedla tisková mluvčí krajských hasičů Iva Michalíčková.

Ovšem hned třetího července, během jediného dne, přibyly hned čtyři požáry. „Hlavní příčinou vzniku požárů v těchto dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu špatného zabezpečení či nedohašení ohniště, nebo odhozením nedopalku cigarety do volné přírody,“ vysvětlila Iva Michalíčková.

Nejčastější příčinou vzniku všech letošních požárů pak bylo ponechání ohnišť bez dozoru při jarním pálení klestu po lesní těžbě, kdy došlo k rozšíření na okolní lesní porost.

Pro srovnání za stejné období loňského roku jednotky požární ochrany zasahovaly v Libereckém kraji u 240 požárů lesů, polí a luk. „Současné teplé počasí s nízkým počtem dešťových srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů v přírodě. Nadměrné vysychání lesů, luk a polí usnadňuje vznik a rychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny nezůstávají ani osamocené stromy,“ dodala Iva Michalíčková.

Na co si tedy dávat pozor, aby k požárům nedocházelo?
* odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody
* skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření může stát lupa a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty i stavby
* zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem slunečního záření může dojít k výbuchu a následnému požáru
* garáže, stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na hromadách, barvy, ředidla a další hořlavé látky; v nevětraných prostorách může snadno dojí k samovznícení

Doporučení při opékání, pálení táboráků a grilování:
* nerozdělávat oheň v minimální vzdálenosti 50 m od okraje lesa, v blízkosti zástavby, ve vysoké trávě, v blízkosti stromů, atd.
* k rozdělávání ohně využívat tábořiště, ohniště, krby; místo pálení vždy ohraničit zeminou nebo kameny a izolovat od okolní trávy
* při pálení mít u sebe základní hasební prostředky - vodu, písek, popř. lopatu
* při náhlé změně počasí, především silném větru, oheň ihned uhasit
* neuhašená ohniště nikdy neponechávat bez dozoru dospělé osoby
* ohniště po ukončení pálení či grilování vždy řádně uhasit, prolít vodou, nebo zasypat zeminou
* v období sucha ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opět prolít vodou
* pokud dojde k zapálení oděvu a není po ruce dostatek vody k uhašení, zachovat klid, zastavit se, lehnout si na zem a „válet sudy“, čímž dojde k zamezení přísunu kyslíku a uhašení ohně; popřípadě lze zasaženou osobu přikrýt kusem oděvu nebo deky z přírodního materiálu; pozor na látky z umělých vláken.