Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2014 v regionu působnosti SVS vzrostla délka vodovodní sítě na 8 949 km (bez přípojek), počet vodojemů je 998 a úpraven vod 54.

Kanalizační síť se prodloužila na 3 916 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 196.

SVS, a. s., logo.Investice do vybudování vodárenské infrastruktury je pro každého vlastníka teprve začátek. Je nejen zapotřebí ji průběžně udržovat a opravovat, ale v budoucnu bude nutné obnovit ji v celém rozsahu původní investice.

Vlastníci vodárenské infrastruktury totiž musí dodržovat legislativní požadavky a mají povinnost realizovat tzv. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Jde o zákonem stanovený nástroj, který má zajistit životaschopnost majetku do budoucna.

V regionu SVS je – kvůli dlouhodobě podinvestované obnově majetku v minulosti - průměrně 60% majetku za životností a je třeba ho obnovit. Pouze v případě čistíren odpadních vod je míra opotřebení majetku příznivější (34 %), což je důsledek mimořádně masivních investic SVS, vyvolaných legislativou po vstupu ČR do EU (konkrétně 4,6 miliardy korun v období 2005-2010).

SVS má ve svém regionu potřebu obnovit majetek v současné pořizovací hodnotě 115,4 miliard korun vč. DPH. Teoretická roční potřeba na obnovu majetku vychází ve výši 1,5 miliardy korun. Letos realizujeme investiční plán ve výši 1,25 miliardy korun, který však v sobě obsahuje jak obnovu, tak i nové investice vyvolané legislativou.

Z celkového plánu roku 2015 jde do obnovy 80 % investičních prostředků, což je jedna miliarda korun. Reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou finanční zdroje.

SVS totiž dostává z ceny vody necelých 35 % a o zbývající část se dělí provozní společnost a stát. Skutečné náklady na realizaci staveb navíc zahrnují i požadavky na rozšířené obnovy povrchů, náklady na provizorní provozování během výstavby, na dopravní opatření a náklady na věcná břemena.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, doplňuje: „Z těchto důvodů stále hledáme možnosti, jak zajistit dostatečnou obnovu vodárenského majetku, aby v budoucnu bylo možné další generaci předat infrastrukturu v provozuschopném stavu. Zároveň cílem SVS, zakotveným i ve stanovách společnosti, je udržet v regionu sociálně únosnou a solidární cenu vody. Při jednáních se svými akcionáři, starosty 458 měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje, proto stále hledáme kompromisy na straně potřeb do obnovy majetku s ohledem na sociální únosnost ceny vody a do procesu realizace investic zavádíme opatření k jeho vyšší efektivitě."

Ilustrační foto.O jaká opatření jde? Zajistit rovnoměrné plnění investičního plánu v průběhu celého roku. Provádět kvalitní analýzu, hodnocení a bodování stavu majetku, aby prioritu měl majetek nejstarší a v nejhorším stavu a aby inkasované prostředky z ceny vody byly co nejefektivněji směrovány do obnovy.

Organizační změnou v odboru správy majetku umožnit efektivnější práci odboru v dohledu nad provozováním smluvního provozovatele v oblasti majetkové správy. Zavedením flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek, což se daří o 20 % a více pod ceníkem Ústavu racionalizace stavebnictví a další úspora v řádu procent je dosažena při jednotlivých tendrech mezi účastníky rámcové smlouvy.

Již tak složitou situaci s financováním obnovy vodohospodářské infrastruktury však hrozí do budoucna vyostřit některé připravované změny české legislativy. Jde jak o zpřísnění limitů pro malé čistírny odpadních vod (opět nad požadavky EU, takže s vynucenou potřebou velkých investic vodárenské společnosti do jejich technologií), tak o výrazné zvýšení poplatků pro stát za podzemní vodu, kterou vodárenské společnosti od státu nakupují pro výrobu surové vody. To vše se totiž promítne do ceny vody, což v konečném důsledku zaplatí odběratelé vody z veřejných vodovodů.

Letní měsíce jsou obdobím dovolených. Leckde je firemní chod zajišťován v omezeném rozsahu, což se rozhodně netýká oborů, spojených se stavebnictvím. Naopak - příznivé klimatické podmínky nás pobízejí, aby se plánované investiční akce podařilo dokončit nejlépe ještě před příchodem zimy.

Obnova majetku SVS v rámci Libereckého kraje
Obnova majetku SVS v rámci investičního plánu pro rok 2015 po okresech v rámci Libereckého kraje je stanovena v uvedených objemech:
                     obnova majetku                      investice pro okres celkem (vč. strategických)
Česká Lípa      16 staveb…cca 84,8 mil. Kč     84,8 mil. Kč
Jablonec n. N. 14 staveb…cca 47,2 mil. Kč     99,8 mil. Kč
Liberec           18 staveb…cca 126,3 mil. Kč   146,2 mil. Kč

Nyní jsou v realizaci nebo těsně před zahájením v okresech Libereckého kraje tyto stavby z investičního plánu 2015, s uvedeným termínem dokončení:

Okres Česká Lípa: Česká Lípa ul. Kovářova, Železničářská a V Cihelně – rek. vodovodu a kanalizace (VII/2015), Nový Bor ul. Ke Koupališti – rek. kanalizace (VII/2015), Nový Bor nám. Míru – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2015), Dubá Poštovní a Školní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2015), Polevsko Prácheň – rek. svodného vodovodního řadu (IX/2015), Mimoň Letná – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Nový Bor ul. B. Egermanna a Revoluční – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Zákupy Božíkov ul. U Zastávky – rek. vodovodu (X/2015), Česká Lípa ul. U Kola – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Cvikov ul. Čs. armády a Družstevní – rek. vodovodu v kolektoru (X/2015)
Okres Jablonec nad Nisou: Rádlo – rek. vodovodu (VII/2015), Josefův Důl U Školky – rek. vodovodu (VIII/2015), Frýdštejn – rek. vodojemu (IX/2015), Jablonec n. N. Lípová ul. – rek. kanalizace (IX/2015), Koberovy – rek. vodovodu (IX/2015), Smržovka Smetanova ul. – rek. kanalizace (IX/2015), Jablonec n. N. Lesní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Koberovy – rek. vodojemu (X/2015), Železný Brod – rek. vodojemu Hrubá Horka (X/2015), Desná – Souš, doplnění 1. stupně separace na úpravně vody (X/2015), Plavy Hampejz – rek. vodovodu (X/2015)
Okres Liberec: Hrádek n. N. ul. Na Příkopech – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2015), Liberec Nad Školou – rek. vodovodu (VII/2015), Liberec Křižanská ul. – rek. vodovodu (VIII/2015), Osečná – rek. vodovodů (VIII/2015), Paceřice – Husa – rek. vodovodu (IX/2015), Liberec Šimáčkova ul. – rek. vodovodu a kanalizace (IX/2015), Liberec Mistrovský vrch – rek. vodovodu (IX/2015), Hrádek n. N. Slunečná ul. – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Liberec ul. Puškinova a U Tří studní – rek. vodovodu (IX/2015), Vlastibořice – rek. vodovodu (X/2015), Liberec Zeyerova ul. – rek. vodovodu (X/2015), Liberec Gagarinova ul. – rek. vodovodu (X/2015), Hrádek n. N. Pod Ovčím kopcem a Příčná – rek. kanalizace (X/2015), Liberec Kubelíkova a Uralská ul. – rek. vodovodu (X/2015), Rynoltice – rek. vodojemu Černá Louže (X/2015), Liberec – rek. vodojemu Dolní Hanychov - starý (X/2015), Liberec ul. Svobody a 17. listopadu – rek. vodovodu (X/2015), Chrastava – intenzifikace ČOV (IV/2016).

AUTOR: SVS, a. s.

Ilustrační foto.