V uplynulém roce získalo mnoho občanů a podnikatelů licenci k provozování fotovoltaických zařízení. Protože v závěru minulého roku došlo k výrazným legislativním změnám, považuji za užitečné zrekapitulovat pravidla pro zdanění příjmů ze solárních zařízení platná pro zdaňovací období roku 2010.

Příjmy občanů a podnikatelů za dodávky elektřiny z těchto zařízení jsou podle zákonné úpravy platné do 31. 12. 2010 od daně z příjmů za zdaňovací období roku 2010 osvobozeny, pokud zařízení na přímou výrobu elektřiny ze slunečního záření bylo do konce roku uvedeno do provozu a k jeho provozování byla ve smyslu energetického zákona udělena licence.

Výhodu daňového osvobození využijí kromě majitelů solárních zařízení i provozovatelé ostatních ekologických zařízení na výrobu elektřiny za zdaňovací období roku 2010 naposledy, protože s účinnosti od 1. ledna 2011 zákon o daních z příjmů v novém znění veškerá osvobození příjmů z těchto zdrojů zrušil.

I letos připomínám, že zákony upravující odvody pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění nerozlišují příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozené od příjmů zdaňovaných. Znamená to, že poplatníci mající příjmy za dodávky elektřiny ze solárních zařízení musí jako osoby samostatně výdělečně činné zpracovat přehledy pro účely odvodu sociálního a zdravotního pojištění a vyměřené pojistné uhradit.

Podle výkladu Ministerstva financí ČR se poplatníci, kteří získali licenci k provozování solárních zařízení v roce 2010, nestali účetní jednotkou a mohou již v roce 2010 vést daňovou evidenci. Ministerstvo průmyslu a obchodu naopak soudí, že tato možnost se vztahuje až na poplatníky, kteří obdrží licenci v roce 2011 a dřívější nabyvatelé licence jsou povinni vést podvojné účetnictví.

Jde o vskutku zajímavou výkladovou situaci a já bych nerozhodným poplatníkům při dilematu o volbě příslušného způsobu evidence poplatníkům podpůrně navrhl, aby se řídili stanoviskem toho ministerstva, v jehož čele je představitel strany, kterou ve volbách v roce 2010 zvolili.