Novela zákona o dani z přidané hodnoty se zaměřuje na boj proti daňovým únikům a spekulacím. Mechanismus uplatňování daně z přidané hodnoty spočívá v tom, že plátce daně v příslušném zdaňovacím období zdaňuje svá zdanitelná plnění (dodávky výrobků, služeb zboží apod.) a svoji daňovou povinnost snižuje o úhrnnou částku daně obsaženou v pořizovaných vstupech.

Např. obchodní firma A zakoupí od firmy B zboží za 1 200 000 Kč (1 000 000 Kč je cena zboží, 200 000 Kč DPH na vstupu) a ve stejném zdaňovacím období prodá zboží za 2 400 000 Kč (2 000 000 Kč je cena zboží bez daně a 400 000 Kč činí DPH na výstupu). Firmě A tak vznikne celková daňová povinnost ve výši 200 000 Kč (400 000 DPH na výstupu – 200 000 DPH na vstupu).

Je zřejmé, že tohoto mechanismu lze velice snadno a jednoduše zneužít. Stačí, aby firma B finančnímu úřadu nezaplatila 200 000 Kč DPH ze zboží dodaného firmě A, jestliže firma A si o stejnou částku snížila svoji daňovou povinnost.

Aby k tomu nedocházelo bude v zákoně o DPH s platností od 1. ledna 2011 zaveden režim tzv. přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění, který se bude týkat:

dodání zlata (uplatňuje se již od roku 2010)
dodání odpadu,
obchodování s emisními povolenkami (platnost bude omezena do 1.7.2015),
dodání benzínu nebo nafty (v závislosti na schválení naší úpravy orgány EU),
poskytnutí stavebních nebo montážních prací (s účinností od 1. ledna 2012).

Přenesení daňové povinnosti bude spočívat v tom, že dodavatelská firma prodávající jinému plátci DPH např. kovový odpad v ceně 100 000 Kč, vystaví při jeho prodeji daňový doklad bez daně z přidané hodnoty.

Přijímající firma v něm daň ve výši 20 000 Kč dopočte a doplní. Ve svém daňovém přiznání ji pak uplatní stejným způsobem jako u dodávek zboží či služeb z jiných členských států EU, tedy jako nárok na odpočet daně na vstupu (20 000) a současně daňovou povinnost na výstupu (20 000). Platba daně i její odpočet tak budou provedeny u jedné firmy a daňoví spekulanti vyjdou naprázdno.