Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2014 v regionu působnosti SVS vzrostla délka vodovodní sítě na 8 949 km (bez přípojek), počet vodojemů je 998 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 916 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 196.

Investice do obnovy vodárenského majetku.Ilustrační foto.

Letní měsíce jsou v obecném povědomí spojeny prázdninami a obdobím dovolených, kdy je leckde firemní chod zajišťován v omezeném rozsahu. To se rozhodně netýká oborů, spojených se stavebnictvím. Dlouhé dny a příznivé počasí naopak vybízejí k maximálnímu nasazení pracovníků a techniky, aby se z pomyslného koláče naplánovaných celoročních úkolů podařilo splnit co největší díl. A to je situace, kterou každoročně v létě zažíváme i v SVS.

Potřeba obnovy majetku je vyšší než zdroje SVS neustále hledá možnosti, jak zajistit efektivní obnovu vodárenského majetku, aby v budoucnu bylo možné další generaci předat infrastrukturu v provozuschopném stavu. Objem investic SVS na letošní rok vychází ze schváleného Podnikatelského záměru SVS do roku 2015 a zároveň zohledňuje zákonnou povinnost vlastníka k zajištění obnovy vodohospodářského majetku v souladu s Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací. SVS sice objem prostředků na obnovu rok od roku zvyšuje (letos je to celá jedna miliarda korun), přesto naráží na tvrdou realitu: Potřeba investic do obnovy vodárenského majetku, který je průměrně z 60 % za svou životností, je daleko vyšší, než jsou finanční zdroje.

Rostoucí efektivita SVS při obnově majetku

SVS proto do procesu realizace investic zavedla řadu opatření, která sice nemusí být zjevná na první pohled, ale přispívají k jeho efektivitě. Cílem je zajistit rovnoměrné plnění investičního plánu v průběhu celého roku, a ne hektické finišování v jeho závěru. SVS provádí analýzu, hodnocení a bodování stavu majetku, aby prioritu měl majetek nejstarší a v nejhorším stavu a aby inkasované prostředky z ceny vody byly co nejefektivněji směrovány do obnovy.

 Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS)

Organizační změna v odboru správy majetku má umožnit efektivnější práci odboru v dohledu nad provozováním smluvního provozovatele i v oblasti majetkové správy. Díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se SVS podařilo dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek o 20 % a více pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví). Další úspora v řádu procent je při jednotlivých tendrech mezi účastníky rámcové smlouvy. Zvýšeným úsilím investičních pracovníků a činností dozoru stavby se SVS snaží dosáhnout realizace staveb ve stanoveném termínu, v co možná nejlepší kvalitě, a při dodržení vysoutěžené ceny. K zajištění větší transparentnosti výběrových řízení jsou součástí výběrových komisí nominovaní zástupci akcionářů SVS – měst a obcí – z okresu, kde konkrétní stavba bude probíhat.

Cíl do budoucna - udržet sociálně únosnou cenu vody

Cílem SVS, zakotveným i ve stanovách společnosti, je udržet ve svém regionu působnosti sociálně únosnou a solidární cenu vody. Je to vskutku nelehký úkol: SVS totiž dostává z ceny vody necelých 35 %, o zbývající část se dělí provozní společnost a stát. Tím, že si stát z ceny vody bere celých 25 %, značně omezuje vlastníkům vodohospodářského majetku finanční prostředky potřebné na obnovu majetku. Při jednáních se svými akcionáři, starosty 458 měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje, proto SVS trvale hledá kompromisy na straně potřeb do obnovy majetku s ohledem na sociální únosnost ceny vody.

Nová legislativa ČR a tlak na cenu vody

Investice do obnovy vodárenského majetku.Ilustrační foto.

Již tak složitou situaci hrozí do budoucna vyostřit některé připravované změny české legislativy - jak zpřísnění limitů pro malé čistírny odpadních vod (opět nad požadavky EU, takže s vynucenou potřebou velkých investic vodárenské společnosti do jejich technologií), tak výrazné zvýšení poplatků pro stát za podzemní vodu, kterou vodárenská společnost od státu nakupuje pro výrobu surové vody. To vše se promítne do ceny vody. Trend, kdy si naší legislativou zpřísňujeme již tak tvrdé limity EU, je drahá záležitost, kterou v ceně vody zaplatí odběratelé vody z veřejných vodovodů. Závěrem je namístě zdůraznit, že tento tlak na budoucí růst ceny vody nevyvolává vodárenská společnost.

Obnova majetku SVS v rámci Libereckého kraje

Obnova majetku SVS v rámci investičního plánu pro rok 2015 po okresech v rámci Libereckého kraje je stanovena v uvedených objemech:
obnova majetku investice pro okres celkem (vč. strategických)
Česká Lípa 16 staveb…cca 84,8 mil. Kč 84,8 mil. Kč
Jablonec n. N. 14 staveb…cca 47,2 mil. Kč 99,8 mil. Kč
Liberec 18 staveb…cca 126,3 mil. Kč 146,2 mil. Kč
Nyní jsou v realizaci nebo těsně před zahájením v okresech Libereckého kraje tyto stavby z investičního plánu 2015, s termínem dokončení:
Okres Česká Lípa: Česká Lípa ul. Kovářova, Železničářská a V Cihelně – rek. vodovodu a kanalizace (VII/2015), Nový Bor ul. Ke Koupališti – rek. kanalizace (VII/2015), Nový Bor nám. Míru – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2015), Dubá Poštovní a Školní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2015), Polevsko Prácheň – rek. vodovodního řadu (IX/2015), Mimoň Letná – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015), Nový Bor ul. B. Egermanna a Revoluční – rek. kanalizace a vodovodu (IX/2015)
Okres Jablonec n. N.: Rádlo – rek. vodovodu (VII/2015), Josefův Důl U Školky – rek. vodovodu (VIII/2015), Frýdštejn – rek. vodojemu (IX/2015), Jablonec n. N. Lípová ul. – rek. kanalizace (IX/2015), Jablonec n. N. Lesní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Koberovy – rek. vodojemu (X/2015), Železný Brod – rek. vodojemu Hrubá Horka (X/2015), Desná – Souš, doplnění 1. stupně separace na úpravně vody (X/2015)
Okres Liberec: Hrádek n. N. ul. Na Příkopech – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2015), Liberec Nad Školou – rek. vodovodu (VII/2015), Liberec Křižanská ul. – rek. vodovodu (VIII/2015), Osečná – rek. vodovodů (VIII/2015), Paceřice – Husa – rek. vodovodu (IX/2015), Liberec Šimáčkova ul. – rek. vodovodu a kanalizace (IX/2015), Liberec Mistrovský vrch – rek. vodovodu (IX/2015), Vlastibořice – rek. vodovodu (X/2015), Liberec Zeyerova ul. – rek. vodovodu (X/2015), Liberec Gagarinova ul. – rek. vodovodu (X/2015), Hrádek n. N. ul. Pod Ovčím kopcem a Příčná – rek. kanalizace (X/2015), Liberec Kubelíkova a Uralská ul. – rek. vodovodu (X/2015), Rynoltice – rek. vodojemu Černá Louže (X/2015), Liberec – rek. vodojemu Dolní Hanychov (X/2015), Chrastava – intenzifikace ČOV (IV/2016).