Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2014 v regionu působnosti SVS vzrostla délka vodovodní sítě na 8 949 km (bez přípojek), počet vodojemů je 998 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 3 916 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 196.

Okolo sebe vidíme přírodu ve své plné síle. Stejně intenzivní pohyb a růst teď můžeme pozorovat i na našich stavbách. V procesu realizace investic SVS jsme v posledním období zavedli řadu opatření, která sice nemusí být zjevná na první pohled, ale přispívají k jeho zlepšení:

• Naším cílem je zajistit rovnoměrné plnění investičního plánu v průběhu celého roku, a ne hektické finišování v jeho závěru. Díky vysokému nasazení pracovníků SVS se loni podařilo již v září splnit roční investiční plán 2014 na 75 %, což se dříve nikdy nepodařilo. SVS proto letos již od začátku roku začala intenzivně soutěžit, aby se stavby zařazené v rámci investičního plánu 2015 začaly realizovat ihned, jakmile to klimatické podmínky dovolí.

• SVS se snaží inkasované prostředky z ceny vody co nejefektivněji směrovat do obnovy. Provádí k tomu analýzu, hodnocení a bodování stavu majetku, aby prioritu měl majetek nejstarší a v nejhorším stavu.

• SVS provedla organizační změnu v odboru správy majetku, která má umožnit efektivnější práci odboru v dohledu nad provozováním smluvního provozovatele i v oblasti majetkové správy.

• Díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se SVS podařilo dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek o 20 % a více pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví), další úspora v řádu % je pak při jednotlivých tendrech mezi účastníky rámcové smlouvy.

• SVS si uvědomuje, že rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, vedených převážně v komunikacích, je spojena s dopravním omezením, prašností i hlučností. Zvýšeným úsilím investičních pracovníků a činností dozoru stavby se proto snaží dosáhnout realizace staveb ve stanoveném termínu, v co možná nejlepší kvalitě, a při dodržení vysoutěžené ceny.

• Rovněž je třeba zmínit větší transparentnost výběrových řízení, protože součástí výběrových komisí SVS jsou v posledním roce i nominovaní zástupci akcionářů SVS – měst a obcí –
z okresu, kde konkrétní stavba bude probíhat.

Shrneme-li tyto skutečnosti, SVS vytrvale hledá rezervy a možnosti, jak zajistit efektivní obnovu vodárenského majetku, aby v budoucnu bylo možné další generaci předat infrastrukturu v provozuschopném stavu. Stále však naráží na tvrdou realitu, že potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou finanční zdroje.

Rozdělení investičních prostředků SVS v roce 2015 po okresech v rámci Libereckého kraje je následující:
obnova majetku                         investice pro okres                          celkem (vč. strategických)
Česká Lípa 16 staveb                      cca 84,8 mil. Kč                                 84,8 mil. Kč
Jablonec n. N. 14 staveb                 cca 47,2 mil. Kč                                 99,8 mil. Kč
Liberec 18 staveb                          cca 126,3 mil. Kč                              146,2 mil. Kč

Realizace některých rozsáhlejších staveb zahájených loni se protáhla do letošního roku. V Libereckém kraji jde o stavbu v okrese Jablonec nad Nisou – Tanvald, rekonstrukce přivaděče mezi vodojemy Šumburk a Špičák (dokončení VI/2015).

Nyní jsou v realizaci nebo těsně před zahájením v okresech Libereckého kraje tyto stavby z investičního plánu 2015, s termínem dokončení:
Okres Česká Lípa: Mimoň Sokolská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (V/2016), Mimoň Nádražní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2015), Doksy ul. Dalibora z Myšlína – rek. vodovodu a kanalizace (VI/2015), Česká Lípa ul. Kovářova, Železničářská a V Cihelně – rek. vodovodu a kanalizace (VII/2015), Nový Bor ul. Ke Koupališti – rek. kanalizace (VII/2015), Nový Bor nám. Míru – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2015), Polevsko Prácheň – rek. svodného vodovodního řadu (IX/2015)
Okres Jablonec nad Nisou: Rádlo – rek. vodovodu (VII/2015), Jablonec n. N. Lesní ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2015), Desná – Souš, doplnění 1. stupně separace na úpravně vody (X/2015)
Okres Liberec: Machnín – nový přívodní řad z Machnína do vodojemu Svatý Ján u Chrastavy (VI/2015), Hrádek n. N. ul. Na Příkopech – rek. kanalizace a vodovodu (VII/2015), Liberec Nad Školou – rek. vodovodu (VII/2015), Liberec Křižanská ul. – rek. vodovodu (VIII/2015), Osečná – rek. vodovodů (VIII/2015), Paceřice – Husa – rek. vodovodu (IX/2015), Liberec Mistrovský vrch – rek. vodovodu (IX/2015), Vlastibořice – rek. vodovodu (X/2015), Liberec Zeyerova ul. – rek. vodovodu (X/2015), Hrádek n. N. ul. Pod Ovčím kopcem a Příčná – rek. kanalizace (X/2015), Liberec Kubelíkova a Uralská ul. – rek. vodovodu (X/2015), Chrastava – intenzifikace ČOV (IV/2016).

Autor: SVS. a. s.