Zákon o daních z příjmů umožňuje každému daňovému poplatníkovi snížit si svůj základ daně a tím i výslednou daň uplatněním slev na dani, daňových odpočtů a daňového zvýhodnění.   Finanční gramotnost každého občana by proto měla zahrnovat  znalost těchto  významných forem daňové optimalizace.

Protože nárok na  uplatňování daňových slev, odpočtů a zvýhodnění je podmíněn splněním zákonem stanovených podmínek, je nezbytné spolu s daňovým přiznáním správci daně předložit i příslušné přílohy dokládající jejich  splnění.  Jde zejména o následující doklady a potvrzení:

- slevu na manželku dokládáme při prvním uplatnění nároku na slevu oddacím listem,
- slevu na dani z titulu invalidity prvního a druhého stupně rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a dokladem o jeho výplatě, v případě invalidity třetího stupně dokladem o výplatě invalidního důchodu a průkazkou ZTP/P
- slevu na studium potvrzením školy o studiu a v případě zahraničního studia i rozhodnutím MŠMT,
- poskytnutí daru na veřejně prospěšné účely potvrzením příjemce daru o výši a účelu daru (darovací smlouva, potvrzení transfuzní stanice, pořadatele veřejné sbírky apod.),
- odpočet úroku na bytovou potřebu při prvním uplatnění smlouvou o hypotečním či podobném úvěru a dalšími doklady podle účelu úvěru vyžadované zákonem a potvrzením stavební spořitelny nebo banky o skutečné výši zaplacených úroků a v dalších letech potvrzením o zaplacení úroků,
- odpočet penzijního připojištění a  penzijního připojištění při prvním uplatnění pojistnou smlouvou  a pokaždé potvrzením instituce penzijního pojištění  o roční výši plateb,
- odpočet příspěvku na soukromé  životní pojištění poprvé pojistnou smlouvou nebo pojistkou, každoročně potvrzením pojišťovny o výši plateb,
- příspěvky odborové organizaci potvrzením odborové organizace o jejich zaplacení
- odpočet na úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání potvrzením autorizované osoby o úhradě,
- daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti rodným listem dítěte, úředním listem o osvojení dítěte, úředním dokladem o svěření dítěte do péče.

A znovu připomínám, že vyplnění daňového přiznání včetně shromáždění všech povinných příloh bychom neměli odkládat na poslední chvíli. Včasným jednáním  ušetříme nepříjemné komplikace sobě i pracovníkům správce daně.