Když vstoupím do vlastního města, je to jiné. Všude nějaký stavební ruch. Zvláště v centru. Letmý návštěvník, popř. povrchní pozorovatel si řekne, že je dobře, že se staví. Přináší to práci lidem, zisky firmám a po dokončení, alespoň lze předpokládat (jinak by do toho investoři nešli a moudří otcové města něco takového nepřipustili), také další vybavenost města, pohodu a služby jak místním, tak návštěvníkům. Přece to někdo zvážil a má to dobře spočítáno, že je toho třeba a že místo volných ploch (někde i se zelení a odpočinkovými plochami) vzniknou živé organismy a ne prázdná opuštěná monstra, bez života a užitku.

Že vše se činí pro blaho obyvatel a dlouhodobý byznys příštích uživatelů. Že dochází ke znečištění, hluku, rozbití místních komunikací, je přeci jen přechodný jev, který odezní a zavládne příjemný ruch městského tepu, při uspokojování všech možných potřeb obyvatel a návštěvníků, zkvalitnění života a celkové pohody všech přítomných. Jak chvályhodné, řekne si, bez uvědomění si celku, všech souvislostí od skutečných potřeb, přes kupní sílu, dopravní zatížení aktivní i pasivní, pohyb pěšáků (tedy těch, co chtějí nebo musí využít nabízených služeb, a obyvatel, kterým nic jiného nezbývá), přes vlivy na provozní hluk, znečištění ovzduší, odvětrání, zátěže vozovek, možnosti odpočinku, zeleně a estetických zážitků. Jak by si to měl uvědomit. Má jiné starosti, srozumitelně a tak nějak v celku to neviděl, a tak věří a doufá. Možná tuší.

Když projeví zájem, má celkem smůlu. Nevidí celek nejen ve výkresech a vizualizacích (natož model, případně počítačovou animaci), aby uviděl a pochopil příští podobu. Nezjeví se mu chod a provoz daného souvisejícího území, daného městského organismu. Má-li štěstí a najde, vidí jen to, co mu je po částech, neuceleně, málo srozumitelně, po etapách jednotlivých staveb předkládáno na úředních deskách. Není, povětšinou, jako obyvatel účastníkem řízení a nemá nárok si nechat vše předložit. Mnohdy však ani neví, co. A tak musí spoléhat na územní plán, který všechny tyto limity prozkoumal, popsal a zakotvil po projednání do závazných předpisů. To a moudrost, nadhled, angažovanost a znalost problému zastupitelů a úředníků je mu přece zárukou, že to tak je. K čemu by tam byli. Že je to jinak, že dochází k postupným změnám, dle momentálních investičních nápadů a potřeb, nejen územního plánu a tím i destrukci mnohých mechanizmů, funkčnosti a překročení limitu únosnosti nějak nevnímá. Dochází k nim po částech, těžko postřehnutelně, plíživě, ale neodvratně. Sem tam je snaha to léčit dodatečnými úpravami v místě. Draze, většinou málo koncepčně, i když s neupíratelnou snahou o maximální efekt. Někdy i za cenu vstupování jinými územními rozhodnutími do již platných a nedávno vydaných rozhodnutí. Zmatek nad zmatek.

Porušení pravidel tvorby území, jednání na hraně legislativy, ale především neproniknutelná džungle pro vnímavého občana. A jaký je efekt, jaký lze očekávat výsledek? Zdá se, že katastrofu. Po realizaci dnes již schválených staveb se stavebním povolením, které nabylo právní moci na „Fügnerově“ ulici a na „Šaldově náměstí“ dojde k jistému zahuštění dopravy a pohybu osob, které bude na hraně. No budiž. Je to na hraně, ale ještě únosné. K prolínání a kolizím dopravních proudů a pěšáků dochází jen okrajově, i když ke komplikacím dojde (nárůst aut návštěvníků, zákazníků, zásobování, ……).

Nedovedu si však vůbec představit, co se bude dít, bude-li legalizována a skutečně zahájena stavba na „Perštýně“. Pominu-li shora uvedená rizika předimenzovaných obchodních ploch a tím i riziko budoucího mrtvého monstra, nemohu pominout dopravní, téměř neřešitelné a velmi obtěžující problémy na tzv. „Annenhofu“ (širší území než jen změnami dotčená „kruhová“ křižovatka ulic Na Bídě, Na Perštině, Lipová, ……). Tramvajové těleso (doufám, že brzy dvoukolejné), automobilová doprava dnes už značná, ještě navýšená o obsluhu oněch obchodních a zábavních center, a do toho pěšák deroucí se nejen k domovům, ale i do velkokapacitního obchodního centra. Neúnosný, životu nebezpečný, ekologicky neúnosný, zdravotně závadný guláš.

Nepomůže tomu ani podmíněná investice, kterou má investor Perštýna realizovat. Pokud připustím, že tomu tak bude (doufám, že před případnou stavbou vlastní a dá ho po kolaudaci do řádného stavu) a nedopadne to jak mnohde jinde, kde vyvolané investice jdou na bedra města, přestože se vědělo, co stavba vyvolá, dojde podle optimistické (a také ne moc veřejně dostupné) dopravní studie k v podstatě vše směrné zácpě. Jen pro představu ve špičce budou vozidla jedoucí od Šaldova náměstí stát od této křižovatky kolem dopravního terminálu, Paláce Syner, až ke spořitelně. To dopravní inženýři ještě počítají, že ve dvou řadách (odbočovací pruh vlevo až k Adrii). Na tramvajovém tělese. Neskutečné. A to se má pustit. Přesto, že na územní rozhodnutí a povolení hrubých terénních úprav je rozebrána značná část kopce (povoleno 170 tis. m3 – celkem asi 3x více) a do zamítnutí rozhodnutí kraje je podán k ministerstvu rozklad, je nejvyšší čas stavbu zastavit. V zájmu města, provozu, obyvatel. Všeho moc škodí a přes některé meze se nemá.

Ing. Jiří Drda