Jedná se již o pátý díl věnovaný Jizerským horám ze všech možných úhlů pohledu. Tentokrát je zaměřen na historii a kulturu během takzvaného dlouhého 19. století s přesahem do počátku první světové války. Toto období je doslova nabito klíčovými událostmi a vynálezy, jež navždy změnily život lidstva i podobu Evropy.

Hybnou pákou vývoje byl průmysl. Proto je například popsána cesta od vodních a větrných mlýnů k parním strojům, které přinesly průmyslovou revoluci. Objevily se také nové zdroje energie – plyn a elektřina. Sklářské podniky přešly od otopu dřevem k uhlí a generátorovému plynu. Manufaktury definitivně vystřídala tovární výroba s dalekosáhlými společenskými důsledky. Vznikla tak široká společenská vrstva – dělnictvo, které se začalo stále víc domáhat občanských práv a od počátečního rozbíjení strojů se zorganizovalo v reálnou politickou sílu.

Na rozvoji průmyslu měla velký podíl doprava. Začaly se stavět silnice a celou druhou polovinu století vznikaly železniční tratě, které nám slouží dodnes. Dřevěnou zástavbu rychle vystřídaly honosné domy a jizerskohorská města získala během krátké doby novou tvář. Architektonickému vývoji, který v podhůří probíhal zvlášť překotně, je věnována rozsáhlá kapitola. Šlechta ztratila své výsadní postavení a do společenského vývoje se začaly stále víc zapojovat politické strany. Emancipovala se česká společnost, která právě ve sledovaném pohraničí sváděla nejprudší boje s německou majoritou.

Sdružení Tulipan.
Lednový program Komunitního centra Tulipan v Liberec

Naši oblast neminuly ani válečné události roku 1866. Prusko-rakouská válka je popsána se všemi detaily a souvislostmi jako dosud v žádné jiné knize. Rozsáhlá kapitola je věnována etnografii. Byl to právě prudký společenský vývoj, který probudil potřebu zdokumentovat rychle mizející lidové zvyky i materiální kulturu předchozích generací. Podrobně je popsán vývoj sklářství a bižuterního průmyslu tak charakteristického pro oblast Jizerských hor. A to jsou jen hlavní kapitoly. Pozornost je věnována mnoha dalším tématům, například tramvajové dopravě, počátkům fotografie, historickým mapám a hraničnímu značení, střeleckým spolkům, malířství nebo velkolepé Výstavě Německých Čech v roce 1906.

Do popisu událostí je zahrnuta také polská část Jizerských hor. Knihu ozvláštňuje více než tisíc reprodukcí historických památek, krajiny a dobových dokumentů. Nechybí ani pro edici už příznačné letecké pohledy.