Pro odpovědi je nutný návrat na pomezí středních a jižních Čech, kde se 6. března 1645, v územním perimetru mezi obcemi Jankov, Ratměřice, Nosákov a Odlochovice, odehrála významná bitva mezi vojáky císařské a švédské armády. Tento krvavý střet je podrobně popsán v devátém svazku edice Útrapy a hrůzy třicetileté války.

Lukáš Sláma kompaktně popisuje příslušné politické souvislosti i strategické operace mezi císařskou a švédskou armádou vrcholící bitvou u Jankova. Na základě jeho analýzy lze důkladně proniknout do drsného světa vojenství v 17. století, v němž zasazuje generála - polního maršála a velitele jezdectva císařské armády, jímž byl Johann von Götz, později lidově řečený Kec, do reálií třicetileté války.

Výsledně je Johannu von Götz přiřknuta poněkud střízlivější role než jakou dosud zaujímal v dějinném povědomí. Autor dokazuje, že hlavními protagonisty celkového dění byli vrchní velitelé obou armád – v bitvě vítězný Lennart Torstensson, hrabě z Ortaly a Melchior von Hatzfeld, hrabě z Gleichenu, který 6. března 1645 ve večerních hodinách v prostoru u Jankova vložením svého kordu do rukou vítěze potvrdil čestnou kapitulaci. V tento okamžik však byl Johann von Götz již mrtev, neboť zahynul při střetnutí svého jezdeckého sboru se švédskou pěchotou v době, kdy se zdálo, že se válečná fortuna přikloní na císařskou stranu.

Bývalá ozdravovna je opuštěná. Objekt v romantické zalesněné krajině nadále chátrá.
Jako zlý sen. Pusté pokoje i ordinace. Ozdravovna marně čeká na děti i personál

Autor výsledek bitvy oprávněně připisuje převaze Torstenssonovy strategické koncepce (z důvodu chronického revmatického onemocnění se polní maršál zdržoval poněkud stranou bitevní vřavy) a včasné improvizace nad řetězcem postupně se vršících chyb vrchního velitele císařské armády i jeho velících důstojníků. V povědomí současníků a jejich potomků však nejvíce utkvěl tragický osud muže, který v čele svých jezdců zřejmě prokázal natolik mimořádnou statečnost, že na jeho smrt bylo vzpomínáno po staletí.

Dalším kladem publikace je soubor textových medailonů obsahujících informace o několika desítkách Götzových současníků různého společenského postavení, konfesijního zaměření a vojenských hodností. Informativní i vizuální podobu knihy také utvářejí mapy a plány, na kterých jsou podrobně nakresleny přesuny obou armád, jejich postavení na počátku bitvy i během obou fází jejího průběhu.

Barevná fotografická příloha je výběrem obzvlášť reprezentativní – mj. obsahuje snímky unikátně dochovaných plukovních standart císařské armády z bitvy u Jankova (Armémuseum Stockholm), náhrobní desky Johanna von Götz (klášter benediktinů v Emauzích, Praha) a pietního památníku v současnosti stojícího v katastru obce Jankov.

Jste u cíle.
FOTO: Tip na výlet: Protržená přehrada je krásná i v zimě

V textové příloze zaujme překlad obsáhlé zprávy, kterou čtyři dny po bitevním střetnutí napsal (nechal napsat?) v městečku Černovice vítězný Lennart Torstensson švédské královně Kristině. Datum zprávy 27. února (!) 1645 vybízí k zamyšlení – i v případě, že by Torstensson zvolil dataci (autor tuto informaci na str. 30 publikuje) dle juliánského kalendáře (rozdíl deseti dnů oproti dataci gregoriánského kalendáře) pak je přirozené se ptát: proč ve zprávě není uvedeno datum 28. února?

V knize Bitva u Jankova 6. 3. 1645 lze nalézt odpověď nejen na otázku, jak dopadl Kec u Jankova? Johann von Götz zemřel věrný vojenské přísaze. Mgr. Lukáš Sláma prokázal, že bitva u Jankova byla jedním z nejvýznamnějších střetů v zemích Koruny české a zároveň popsal navazující souvislosti, které posléze ovlivnily mocenskou konstelaci - o tři roky později byl podepsán Vestfálský mír, kterým byla třicetiletá válka ukončena. V Jankově a okolí je historická paměť ohledně krvavé události z roku 1645 vnímána i v současnosti. Prostřednictvím finanční podpory obce, firmy z regionu a odborné instituce tak mohla být tato zdařilá publikace vydána.

Lukáš Sláma: Bitva u Jankova 6. 3. 1645, ISBN:978-80-88030-60-7 (VEDUTA), 978-80-7561-314-1 (UJEP), 104 str.+ 24 str. barevné přílohy, 1. vyd., Bohumír Němec – VEDUTA, nakladatelství a vydavatelství, České Budějovice 2021.

Stanislav Vaněk